Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. november 2016 – Združenie miest a obcí Slovenska pod týmto názvom pripravuje odbornú konferenciu, ktorá bude porovnávať reálne dopady zákona o odpadoch na mestá a obce. Konferencia sa uskutoční v utorok 29. novembra 2016 so začiatkom o 9:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. „Cieľom pripravovanej konferencie je posúdeniePokračovať v čítaní

Bratislava 26. október 2016 – Štrbské Pleso bude vo štvrtok domovom dvoch atraktívnych samosprávnych podujatí. Jedno sa týka elektronickej komunikácie a druhým bude vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže.    Vo štvrtok 27. októbra 2016 organizuje Združenie miest a obcí Slovenska odbornú konferenciu „Elektronické služby pre obce a mestá.“ Podujatie je venované komplexnému prehľadu elektronickýchPokračovať v čítaní

Výsledkom spoločných rokovaní za účasti zástupcov ZMOS, rezortu financií, Asociácie komunálnych ekonómov, ale aj audítorov a odborných zamestnancov úradov miestnej územnej samosprávy je manuál k finančným výkazom. Ten precizuje postupy v rámci výkazníctva a s tým súvisiacich zákonných povinností pre mestá a obce. „Od leta sme sa na základe požiadaviek odbornej verejnosti intenzívne venovali úpravámPokračovať v čítaní

Bratislava – 27. september 2016 – Integrovaný regionálny operačný program predstavuje pre mestá a obce prístup k eurofondom, ktoré im môžu vo viacerých oblastiach uľahčiť ďalší rozvoj. Združenie miest a obcí Slovenska môže s uspokojením konštatovať, že vďaka zásadnej akcelerácii dôjde k jeho včasnej implementácií. „Integrovaný regionálny operačný program sprevádzaliPokračovať v čítaní

Bratislava – 20. september 2016 – Sociálna poisťovňa pripravuje v závere septembra a na začiatku októbra  2016 sériu seminárov zameraných na problematiku sociálnych odvodov, registrov, výkazov a ďalších tém sociálneho poistenia vo vzťahu k obecným a mestským úradom. Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera: „Na týchto stretnutiach môžu pracovníci obecnýchPokračovať v čítaní

Bratislava – 16. septembra 2016 – Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s rezortom životného prostredia organizujú v priebehu jesene pre zástupcov miest a obcí trojdňové interaktívne školenia zamerané na aplikáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Cieľom podujatí je priblíženie praktickej aplikácie zákona odborným zamestnancom miest aPokračovať v čítaní

Bratislava 18. apríl 2016 – Nákup čerstvej zeleniny, voňavých kvetín a produktov z fariem či domáceho chovu na trhoch a v tržniciach získava medzi ľuďmi stále väčšiu obľubu. Mestá a obce sú najväčšími prevádzkovateľmi trhovísk a upravujú podmienky ich prevádzky na svojom území. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach samosprávy upravujú v príslušnom všeobecnePokračovať v čítaní

Bratislava 17. marec 2016 – Mestá a obec v zmysle zákona o obecnom zriadení okrem iných úloh zabezpečujú verejný poriadok na svojom území. Je to jednak vecou príslušných všeobecne záväzných nariadení, ale aj úlohou mestskej, respektíve obecnej polície. Ak ju samospráva zriadi, v tom prípade plní úlohy a organizuje jej činnosť podľa Zákona o obecnejPokračovať v čítaní

Bratislava 25. február 2016 – Napriek tomu, že komunálna legislatíva iba jednou vetou upravuje zhromaždenie obyvateľov obce, viac ako 52 % samospráv za ostatných desať rokov uplatnilo tento spôsob spolurozhodovania. Zákon o obecnom zriadení uvádza, že obecné zastupiteľstvo môže na prerokovanie obecných vecí zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. NapriekPokračovať v čítaní

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností. To je potrebné doručiť na mestský, respektíve obecný úrad najneskôr v pondelok 1. februára 2016. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom roku nadobudla nehnuteľnosť alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. Daňovník,Pokračovať v čítaní