Samosprávy upravujú podmienky predaja na trhoch

Bratislava 18. apríl 2016 – Nákup čerstvej zeleniny, voňavých kvetín a produktov z fariem či domáceho chovu na trhoch a v tržniciach získava medzi ľuďmi stále väčšiu obľubu. Mestá a obce sú najväčšími prevádzkovateľmi trhovísk a upravujú podmienky ich prevádzky na svojom území.

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach samosprávy upravujú v príslušnom všeobecne záväznom nariadení. Tento mestský zákon tiež upravuje pojem trhové miesto, ktorým sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj. Rozhodnutie o povolení predaja sa týka aj schválenia predaja konkrétneho sortiment a tiež povolenia poskytovania konkrétnych druhov služieb.

Medzi najčastejšie predávaný sortiment rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby ako ovocie, zelenina, lesné plody, prípadne kvasená kapusta. Ďalej živočíšne produkty ako sú slepačie vajcia a včelie produkty. V tomto prípade musí mať trhovník doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu potraviny. Na troch patria medzi bežne predávaný sortiment huby na základe „Osvedčenia o základných znalostiach húb“, liečivé rastliny na základe „Osvedčenia o znalosti liečivých rastlín,“ kvety a ostatné výrobky nepotravinárskeho charakteru, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.

Medzi povolené druhy poskytovaných služieb na trhových miestach patria napríklad pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, brúsenie nožov a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi a výroba kľúčov, prípadne čistenie peria. Na trhových miestach je možné aj zakázať predaj niektorých výrobkov, napríklad zbraní a streliva, výbušnín, automobilov a motocyklov, či liehu, destilátov a tabakových výrobkov.

Trhovým miestom je vo všeobecnosti trhovisko, tržnica, príležitostný trh a priestor na ambulantný predaj.

Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Tržnica je kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkach a prenosených predajných zariadeniach.

Definovanie podmienok prevádzky na trhových miestach sa spája aj s konkrétnymi povinnosťami predávajúcich, ktorí napríklad musia označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom a sídlom, respektíve miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za obchodnú činnosť a prevádzkovou dobou. Tiež sú povinní dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu. Musia používať elektronickú registračnú pokladnicu a udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote. Po skončení predaja sú povinní zanechať predajné miesto čisté a upratané. Tiež sú povinní zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou. Predávajúci na trhovom mieste sú povinní predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti. Rovnako povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu, alebo doklad o zaplatení príslušného trhového poplatku, resp. vstupného na príležitostných trhoch, ako aj zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *