Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 1. februára 2016

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností. To je potrebné doručiť na mestský, respektíve obecný úrad najneskôr v pondelok 1. februára 2016.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom roku nadobudla nehnuteľnosť alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. Daňovník, u ktorého nedošlo k žiadnej zmene, nemusí podávať daňové priznanie. Daňové priznanie k dani nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára. Vzhľadom k tomu, že 31. január tento rok pripadá na nedeľu, daňové priznanie sa môže podať ešte 1. februára 2016.

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Predmetom tejto dane sú všetky nehnuteľnosti okrem tých, ktoré sú v zmysle zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oslobodené. V prípade oslobodenia od dane sa v zmysle zákona jedná napríklad o oslobodenie pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane. Zo zákona sú tiež oslobodené od dane pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť, ale aj napríklad pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov. Oslobodenie sa tiež týka pozemkov a stavieb alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, a tiež napríklad pozemkov a stavieb alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely.

Okrem zákonom ustanovených nehnuteľností oslobodených od dane, môžu byť od dane z nehnuteľností oslobodené aj tie, ktoré si mestá alebo obce určia vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Samosprávy tak môžu vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach  určiť ďalšie podmienky zníženia dane alebo oslobodenia od dane. Napríklad vo vzťahu k seniorom, osobám so zdravotným postihnutím a podobne.

Ak daňovník nepodá daňové priznanie v zákonom ustanovenej lehote, správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *