Papierne. Ilustračná fotografia: Shutterstock

Získajte späť až 90 % tepla, ktoré by sa inak stratilo. Systém rekuperácie tepla ocenia hlavne firmy

Úspora energií vďaka rekuperácii odpadového tepla

Zvyšujúce sa ceny energií ale aj dlhodobý tlak na ekologickú výrobu a znižovanie emisií núti firmy hľadať nové riešenia. Tieto problémy môže pomôcť vyriešiť spätné získavanie tepla. Pri tzv. heat recovery procese je možné spracovať až 90 % tepla, ktoré by sa inak vypustilo do vzduchu.

Strata energie zo spalín alebo tepelných procesov v prevádzkových výrobniach sa obvykle pohybuje medzi 10 % až 15 %. Ak firmy využívajú rekuperáciu tepla, môžu túto stratovosť zredukovať na minimum a spotreba paliva môže klesnúť až o 16 %.V zahraničí je recyklácia odpadového tepla už dlhšie bežnou praxou. Uplatňujú ju firmy v ťažkom aj ľahkom priemysle – a to konkrétne v potravinárstve, sklárstve, papiernictve, textilníctve, ale aj v stavebníctve či automobilovom priemysle.

Ako to funguje?

Spätné využitie energie súvisí s procesom spaľovania, kedy vzniká v komíne odpadové teplo. Obvykle unikne bez využitia do atmosféry, pričom spaliny zaťažujú ovzdušie vznikom CO2 pri procese spaľovania. Technológia Heat Recovery System dokáže teplo, ktoré by uniklo spalinovou cestou využiť a preniesť do ďalšieho procesu napríklad k vykurovaniu budov alebo ohrevu úžitkovej vody, popisuje obchodný riaditeľ Pavel Ulrich zo spoločnosti Almeva, ktorá dodáva rekuperačné systémy tepla a to s kompletnými službami od kalkulácie a inštalácie až po následný servis.

Systém neustále premieňa odpadové teplo a premieňa ho na teplú vodu, vďaka čomu sa dá získať späť až 90 % tepla, ktoré by sa stratilo. Takáto metóda je preto užitočná v prevádzkach, kde je teplo odvádzané hlavne cez ventilačný systém. Použitý môže byť v kombinácii so všetkými druhmi palív. Zrecyklované teplo je možné ďalej využiť viacerými spôsobmi. Firmy ho môžu zužitkovať nielen ako ďalšiu energiu na prevádzku, ale napríklad aj na vykurovanie, ohrev vody alebo ho vrátiť do distribučnej siete.

 „Vzhľadom k tomu, že využité teplo je získané zo spalinovej cesty, nezáleží na tom, či je zariadenie technologicky zastaralé. Dôležité je, koľko energie odvádza z procesu a nakoľko je možné túto energiu spätne využiť. Záleží tiež na stave spalinovej cesty, aby nedochádzalo k únikom,“ odpovedá obchodný riaditeľ Pavel Ulrich zo spoločnosti Almeva na otázku ohľadom inštalácie na staršiu pec či do staršej prevádzky.

Pred samotnou inštaláciou je dôležité vedieť, kde sa získané teplo využije. „Ku každej aplikácii je nutné pristupovať individuálne a je potrebné navrhnúť Heat recovery systém tak, aby bol pre danú prevádzku čo najvýhodnejší,“ zdôrazňuje Pavel Ulrich z Almevy.

Pre efektívnu recykláciu spalín s maximálnou účinnosťou je ale dôležitý čistý komínový systém splňujúci všetky normy. Práve na pravidelné kontroly a s tým spojené nepodceňovanie bezpečnosti apeluje Pavel Ulrich, ktorý má v tomto odbore bohaté skúsenosti, keďže portfólio spoločnosti Almeva obsahuje aj prvotriedne komínové a spalinové systémy. „Systém si vie sám o údržbu povedať. Účinnosť systému strážia teplotné a tlakové senzory,“ a zároveň dodáva, že akonáhle je zaistená aj pravidelná údržba, životnosť spalinového ventilátoru môže byť aj viac než 25 rokov.

Zaujímavosťou je, že ochladzovaním výfukových plynov vie systém Exodraft odfiltrovať škodliviny, a výsledný kondenzát je možné bez problémov odvádzať do odpadových vôd bez filtrácie.

Prečo recyklácia odpadového tepla?

Hlavnou výhodou systému rekuperácie odpadového tepla je úspora energií. Firmy môžu nielen znížiť spotrebu energií, ale taktiež zvýšiť svoju energetickú sebestačnosť. Nástroje výroby (ako sú napríklad pece či kotle) pracujú efektívnejšie a ich životnosť sa tak predlžuje. „Zákazník využitie energie a úspor za dané obdobie vidí na displeji počítača a jednoducho zistí, koľko energie každý mesiac usporí,“ vysvetľuje Ulrich. Okrem ekonomických aspektov má recyklácia spalín aj ekologické prínosy, keďže dochádza k poklesu produkcie CO2 emisií. Firmy tak spĺňajú prísnejšie ekologické normy, neničia životné prostredie a zvyšuje sa ich spoločenská zodpovednosť a hodnota v zmysle firiem, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť planéty.

„V súčasnej dobe, vzhľadom k energetickej situácii, v Almeve evidujeme zvýšený dopyt po zariadeniach s možnosťou rekuperácie a využitia odpadového tepla. Predovšetkým od manažérov z prevádzok, kde vniká veľké množstvo odpadového tepla, ktoré inak zostáva nevyužité,“ uzatvára Pavel Ulrich. Investícia do systému recyklácie odpadového tepla sa môže navrátiť približne už počas dvoch rokov. So súčasným rastom cien sa ale návratnosť výrazne skracuje. Pavel Ulrich pripomína možnosť získať dotáciu na projekty, ktoré znižujú produkciu CO2, vďaka ktorej sa návratnosť investície môže znížiť aj na polovicu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *