Samosprávy čaká vzdelávacia jeseň

Bratislava 12. október 2015 – Aj takto sa dá pozerať na viac ako 50 atraktívnych vzdelávacích podujatí, školení, seminárov a konferencií, ktoré organizuje Združenie miest a obcí Slovenska do konca novembra 2015.

Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo pre volených a odborných zamestnancov miest a obcí sériu odborných stretnutí, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam rôznych oblastí života miestnej územnej samosprávy. Tematicky pokrývajú kľúčové oblasti z hľadiska zabezpečovania tak originálnych, ako aj kompetencií prenesených zo štátu na samosprávy.

Vzdelávacie podujatia – školenia, semináre a konferencie sú organizované v rôznych regiónoch Slovenska, aby boli pre účastníkov atraktívne aj dopravnou dostupnosťou.

Prehľad pripravovaných podujatí spolu s obsahovým zameraním je priebežne zverejňovaný na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska. Samostatný blok predstavujú dvojdňové odborné konferencie, ktoré zastrešujú širokú škálu oblastí a tém. Napríklad v oblasti životného prostredia pôjde o realizáciu politík v oblasti životného prostredia na lokálnej úrovni, v sociálnych veciach sa účastníci podujatia budú venovať úlohe miest a obcí v integrácii marginalizovaných rómskych komunít. Témou ďalšieho zo stretnutí bude výkon kompetencií a služieb na úseku školstva. Pozornosť si zaslúži aj kultúrne dedičstvo, ktorému je venovaná konferencia s názvom Niet miesta bez histórie, alebo kultúrne dedičstvo a samospráva.  Transformácia sociálnych služieb je názov ďalšieho odborného seminára. Miest a obcí sa výrazne dotýka všeobecná vnútorná správa a kompetencie na súvisiacich úsekoch, sťažnosti a kontrola, ktorú ZMOS pripravuje na koniec novembra.

Ďalším blokom školení sú jednodňové školiace podujatia, a to priamo v regiónoch Slovenska. Aktivity budú venované témam ako postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a EIA v zmysle zákona č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení, ale aj agende životného prostredia z pohľadu odpadov, vody a zosuvov pôdy. Ďalej aktívnej politike trhu práce a inkluzívnej samospráve z pohľadu legislatívy, či dobrovoľnej požiarnej ochrane, ale aj napríklad mediálnym stratégiám.

„Vzdelávacia jeseň“  je súčasťou Národného projektu ZMOS „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy,“ ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov združenia.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *