Verejné osvetlenie je služba, ktorá zvyšuje všeobecné bezpečie

Verejné osvetlenie občania vnímajú ako samozrejmosť. V skutočnosti je to služba, ktorej prevádzka stojí mestá a obce nemalé finančné prostriedky a pri pohľade na mnohé úlohy je veľmi dôležitá.

Verejné osvetlenie napríklad pomáha chodcom, cyklistom a vodičom, ale aj   samotnej ochrane majetku. Ak k tomuto prirátame ešte to, že stĺpy verejného osvetlenia slúžia aj ako navigačné nosiče a sú využívané v niektorých prípadoch  na kamerový monitorovací systém, ich prínos pre samosprávy je viacnásobný.

Mestá a obce majú aj pri správcovstve verejného osvetlenia výrazné postavenie. Z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska na prieskumnej vzorke 304 samospráv, ktorá zahŕňa 525 234 obyvateľov, vyplýva, že 75, 4 % miest a obcí zabezpečuje správu verejného osvetlenia vo vlastne réžii. Ďalšie 3% to zabezpečujú obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta.  Prostredníctvom zmluvného partnera na základe verejného obstarávania spravuje verejné osvetlenie 15 % samospráv. Zvyšných 6, 5 % zabezpečuje správu inou formou.

„Mestá a obce v tomto roku mali možnosť uchádzať sa o financie na modernizáciu verejného osvetlenia v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Počet záujemcov o túto možnosť, aj finančný objem vyčlenený na tento účel dokazuje, že samosprávam táto možnosť dokáže pomôcť,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.

V rámci výzvy zameranej na verejné osvetlenie z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bolo celkovo zaregistrovaných 530 žiadostí o nenávratný finančný príspevok s celkovou výškou 121 223 000 eur. Alokácia výzvy je vo výške 85 000 000 eur. Pričom maximálna  možná výška pomoci bola stanovená na úroveň    95 % oprávnených výdavkov. K začiatku decembra bolo úspešných 423 žiadostí o nenávratný finančný príspevok s celkovým schváleným objemom 80 663 000 eur. Z dôvodu ukončenia programového obdobia na roky 2007 – 2013 je nevyhnuté, aby všetky oprávnené výdavky podporených projektov boli dodávateľom zo strany miest a obcí uhradené do konca tohto roka.

Prieskum bol realizovaný v rámci Národného projektu ZMOS: „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy.“ Tento prieskum poukazuje na rôznosť prístupu samospráv k správe verejného osvetlenia, pričom dokazuje, že samosprávy si aj v tejto oblasti ponechávajú výrazné postavenie a preto aj možnosti čerpania eurofondov na modernizáciu verejného osvetlenia prostredníctvom samospráv sú príležitosťou na znižovanie prevádzkových výdavkov, nákladov za energie a sledujú zvyšovanie celkového bezpečia a poriadku v mestách a obciach.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *