Bratislava 17. marec 2016 – Mestá a obec v zmysle zákona o obecnom zriadení okrem iných úloh zabezpečujú verejný poriadok na svojom území. Je to jednak vecou príslušných všeobecne záväzných nariadení, ale aj úlohou mestskej, respektíve obecnej polície.

Ak ju samospráva zriadi, v tom prípade plní úlohy a organizuje jej činnosť podľa Zákona o obecnej polícii z roku 1991. Od roku 2011 platí novela zákona o obecnej polície, ktorou sa rozširuje jej pôsobnosť v inej obci. Presnejšie to zákon definuje: „Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu.“ Takto sa na základe zmluvy rozširuje spolupráca obcí na báze plnenia úloh obecnej polície v inej obci.

Podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý bol realizovaný v priebehu jesene 2015 na vzorke 202 samospráv, zahŕňajúca 645 492 obyvateľov, vyplýva komplexný pohľad na pôsobenie obecných polícií aj na území inej samosprávy. Vzorka respondentov bola vytvorená tak, aby jej súčasťou boli jednak samosprávy, ktoré majú obecnú políciu, a rovnako aj ich susedné samosprávy, ktoré majú možnosť uplatňovať spoluprácu s danou obecnou políciou.

Mestá a obce v prieskume uviedli, že 93, 4 % samospráv nikdy nemalo vlastnú obecnú políciu. Zo samospráv, ktoré ju v minulosti zriadili uviedlo 41, 7 %, že dôvodom zrušenia bolo to, že nenaplnila očakávania. Ďalších 33, 3 % za dôvod zrušenia považuje nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte a iné dôvody viedli k zrušeniu v prípade 25 % respondentov. Z prieskumu tak vyplýva, že obecnú políciu má v súčasnosti necelých 7 % miest a obcí.

Na otázku „Ak ste zriaďovateľom mestskej/obecnej polície, máte s niektorou z okolitých obcí alebo s viacerými okolitými obcami uzatvorenú zmluvu o spolupráci medzi vašou mestskou/obecnou políciou a susednými samosprávami?“ uviedlo 4, 1 % respondentov, že takúto zmluvu majú a zvyšných 95, 9 % odpovedalo, že takouto zmluvou nedisponujú.

Prieskum tiež sledoval oblasti, ktorých sa týkala spolupráca obecných polícií so susednými samosprávami. Konkrétne kultúrno-spoločenské podujatie ako formu spolupráce s obecnou políciou uviedlo 28, 6 % respondentov. Spoluprácu   pri dohľade na poriadok na športovom podujatí uviedlo tiež 28, 6 % miest a obcí. Rovnaké percento respondentov uviedlo súčinnosť v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa verejného poriadku v priebehu kalendárneho roku. Spoluprácu v iných oblastiach ako parkovanie, monitoring rekreačnej oblasti, prípadne spoluprácu na prevádzke kamerového monitorovacieho systému uviedlo 14, 3 % miest a obcí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *