Samosprávy pripravujú marcové parlamentné voľby

V súvislosti s vyhlásením termínu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky prichádzajú na mestá a obce viaceré povinnosti. Súvisia so zabezpečením príprav na bezproblémového priebeh volieb. Mnohé informácie pre voličov postupne zverejňujú v špeciálnych rubrikách na svojich web stránkach.

Pre mestá a obce z volebnej legislatívy vyplývajú viaceré povinnosti, ktoré sa týkajú technického aj organizačného zabezpečenia parlamentných volieb. Volebné okrsky určuje starosta obce, pričom pri ich tvorbe prihliada na to, aby do volebných miestností mali bezproblémový prístup aj zdravotne postihnutí voliči. Volebný okrsok by mal zahŕňať 1 000 voličov.

Obec vedie stály zoznam voličov, ktorí majú v obci trvalý pobyt. Každý volič si v úradných hodinách môže overiť, či je v zozname zapísaný, prípadne, či údaje o ňom sú pravdivé a úplné.

Najneskôr 25 dní pred dňom volieb obec doručí do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, ako aj stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu ho s touto poznámkou vyškrtne. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môže volič osobne, v listinnej forme a elektronicky. Osobne môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v prípade marcových volieb najneskôr 4. marca 2016), a to v úradných hodinách obce. Ak požiada v listinnej podobe potom musí byť žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, to znamená najneskôr  najneskôr 15. februára 2016. Rovnaký termín platí aj pre požiadanie emailom.

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov, pričom končí 48 hodín predo dňom volieb. Obec formou všeobecne záväzného nariadenia vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

 

 

 

Michal Kaliňák

hovorca ZMOS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *