ZMOS pripravil pre samosprávy takmer tri desiatky metodických materiálov

Bratislava 6. október 2015 – Združenie miest a obcí v priebehu leta spracovalo takmer tri desiatky odborných publikácií – metodických materiálov, ktoré sa venujú 15rôznym oblastiam činnosti miestnej územnej samosprávy. Sú vhodným návodom pre prácu volených predstaviteľov, ako aj odborných zamestnancov miest a obcí.

Publikácie, ktoré sú podpornými odbornými materiálmi mapujú pomerne širokú oblasť, týkajúcu sa majetku a financovania obcí vrátane hospodárenia a kontroly. Samostatný blok predstavuje šestnásť publikácií pre oblasť kompetencií a služieb, kam patrí problematika verejného obstarávania, životné prostredie,  regionálny rozvoj, sociálne veci, školstvo mládež a kultúra, ale aj všeobecná vnútorná správa, civilná ochrana a pod. Napokon tretia tematická oblasť pokrýva etiku voleného predstaviteľa, vzťahy k verejnosti a médiám, ale aj európsky rozmer samosprávy či využívanie informačných sústav a e-Governmentu.

Takmer tri desiatky publikácií budú postupne zverejňované na Virtuálnej akadémii ZMOS na web stránke združenia. Informácie o novom katalógu metodických materiálov nájdete na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska. Prístup k nim má každá samospráva, ktorá je členom ZMOS. Dnes je tento počet na úrovni takmer 95 % všetkých miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc.

Publikácie sú spracované v elektronickej forme, čo voleným predstaviteľom samospráv i zamestnancom mestských a obecných úradoch uľahčí prácu s textami a komfortné čítanie a kancelárii ZMOS postupnú aktualizáciu údajov a informácií, špeciálne vo väzbe na novelizáciu právnych predpisov a legislatívne zmeny.

Táto aktivita je súčasťou Národného projektu ZMOS: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov združenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *