Výsledkom spoločných rokovaní za účasti zástupcov ZMOS, rezortu financií, Asociácie komunálnych ekonómov, ale aj audítorov a odborných zamestnancov úradov miestnej územnej samosprávy je manuál k finančným výkazom.

Ten precizuje postupy v rámci výkazníctva a s tým súvisiacich zákonných povinností pre mestá a obce. „Od leta sme sa na základe požiadaviek odbornej verejnosti intenzívne venovali úpravám v opatrení Ministerstva financií SR z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia a vykazovania plnenia rozpočtu verejnej správy, platné od 1.1. 2016. Teraz môžeme konštatovať, že výsledkom rokovaní je nový Manuál pre finančné výkazy, ktorý uľahčí orientáciu odborných zamestnancov miest a obcí v tejto oblasti,“ hovorí výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti oceňuje vecnú odbornú diskusiu so všetkými aktérmi rokovaní. „Hlavne treba oceniť prínos zástupcov ministerstva financií v ktorými sme vo viacerých oblastiach našli zhodu a spoločne sme tak mohli vytvoriť zrozumiteľný manuál pre finančné výkazy, ktorý uľahčuje orientáciu v právnych predpisoch a tým aj audítorskú prácu v samospráve,“ dodáva Jozef Turčány.

Manuál pre finančné výkazy je prístupný na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, na adrese http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=9405

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *