Ministerstvo financií SR

Výsledkom spoločných rokovaní za účasti zástupcov ZMOS, rezortu financií, Asociácie komunálnych ekonómov, ale aj audítorov a odborných zamestnancov úradov miestnej územnej samosprávy je manuál k finančným výkazom. Ten precizuje postupy v rámci výkazníctva a s tým súvisiacich zákonných povinností pre mestá a obce. „Od leta sme sa na základe požiadaviek odbornej verejnosti intenzívne venovali úpravámPokračovať v čítaní

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciuPokračovať v čítaní