Víťazi ceny Aurela Stodolu a štipendiá za rok 2015

Slovenské elektrárne na Týždni vedy a techniky udelili ceny Aurela Stodolu a 25 štipendií v hodnote 33 250 eur.

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, dnes v rámci Týždňa vedy a techniky udelili ceny Aurela Stodolu za najlepšie SVOČ, bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Víťazné práce riešia témy technického charakteru, ako napríklad umelú superhydrofóbnosť, pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch, ale aj porovnanie fotovoltických a tepelných solárnych systémov pre ohrev teplej vody pre rodinný dom, či návrh malej vodnej elektrárne.

V rámci programu Energia pre vzdelanie dnes zároveň 25 študentov vysokých škôl technických smerov získalo od Slovenských elektrární štipendiá pre akademický rok 2015/16 v celkovej hodnote 33 250 eur. Pre žiakov stredných škôl pripravili Slovenské elektrárne v rámci tohto týždňa podujatie Science Talks, plné atraktívnych vedeckých prezentácií.

Vedúci katedier technických študijných programov fakúlt z celého Slovenska v tomto roku prihlásili do súťaže bakalárske, diplomové a dizertačné práce 32 študentov, z ktorých odborná porota vybrala týchto víťazov:

  • Andrej Slimák z STU FEI za dizertačnú prácu Pretavovanie kontaminovaných kovových materiálov v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky;
  • Branislav Vrban z STU FEI za dizertačnú prácu Pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch;
  • Jozef Bendík z STU FEI za diplomovú prácu Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení;
  • Tomáš Motyka z STU SfF za diplomovú prácu Návrh malej vodnej elektrárne;
  • Bystrík Boriščák z STU SF za bakalársku prácu Porovnanie fotovoltických a tepelných solárnych systémov pre ohrev teplej vody pre rodinný dom.

Študentská vedecko-odborná činnosť:

  • Maroš Filčák z STU FCHPT za prácu Energetická analýza výrobne Fluidný katalytický krak (FCC);
  • Martin Jajcay z STU SF za prácu Umelá superhydrofóbnosť;
  • Milan Jurčo z UK FMFI za prácu Meranie rozptýleného žiarenia v okolí rádioterapeutického lineárneho elektrónového urýchľovača a protónového synchrotrónu a ich vzájomné porovnanie.

S cenami je spojená aj finančná odmena, ktorej celková suma v tomto roku dosiahla 8000 eur.

Popri cenách Aurela Stodolu udeľujú Slovenské elektrárne od roku 2007 v rámci CSR programu Energia pre vzdelanie aj štipendiá pre študentov technických smerov. V akademickom roku 2015/2016 udelili bolo 25 štipendií v celkovej sume 33 250 eur. Najväčšie zastúpenie medzi podporenými študentmi mali Slovenská technická univerzita (60%), nasledovala Žilinská univerzita (32%), Technická univerzita v Košiciach (4%) a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (4%).

Science Talks, podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky pre študentov stredných škôl a ich učiteľov, zorganizovali Slovenské elektrárne a Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET v rámci Týždňa vedy a techniky v Centre vedy v Bratislave. „Headlinermi“ tohto ročníka boli Michaela Musilová, absolventka simulovanej misie na Mars; Kateřina Falk, ktorá vyvíja experimenty pre najvýkonnejší laser sveta, ako aj viacerí úspešní stredoškoláci i vysokoškoláci, ktorí predstavia svoje skúsenosti zo sveta vedy, výskumu a vývoja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *