Spoločnosť AGEL SK a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o. podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej  a prepojenia teórie a praxe. Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci podpísali spoločnosť AGEL SK a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (VŠZaSP) dňa 17. marca 2023 v priestoroch Nemocnice AGEL Košice-Šaca.

Súčasťou tohto procesu bude aj spolupráca pri realizovaní odborných aktivít študentov a zamestnancov VŠZaSP v odboroch korešpondujúcich s činnosťami vykonávanými v zdravotníckych zariadeniach AGEL a Vzdelávacom, vedeckom a výskumnom inštitúte AGEL. Predmetom zmluvy je vytvoriť rámec pre aktívnu spoluprácu na jednej strane medzi spoločnosťou AGEL, pridruženými spoločnosťami patriacimi do skupiny AGEL SK a Inštitútu a na druhej strane VŠZaSP, aplikáciu poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, skvalitňovanie vzdelávania študentov VŠZaSP počas štúdia, odbornú prípravu zamestnancov, zabezpečenie prepojenia teórie s praxou, ako aj spoluprácu pri realizácii odborných aktivít zmluvných strán a riešení úloh vyplývajúcich z potrieb zmluvných strán. Cieľom v oblasti výskumu a vývoja je zosúladenie výskumných aktivít vedúcich k obojstrannému prospechu či využívanie intelektuálnych, materiálno-technických a priestorových zdrojov zmluvných strán rôznymi formami; cieľom v oblasti vzdelávania je využívaťvýsledky spoločných výskumných aktivít aj v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ako nezisková organizácia a súkromná vysoká škola v 20. roku svojho pôsobenia poskytla vysokoškolské vzdelanie tisícom svojich absolventov, pôsobí ako humanitárna organizácia v desiatkach štátov sveta, riadi pedagogické detašované pracoviská a programy ako i vedecké, zdravotnícke a misijné pracoviská v zahraničí. Je zdrojom prípravy odborníkov pre rôzne odvetvia zdravotníctva a sociálnej sféry. Vítame prístup spoločnosti AGEL SK a jej Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu pri uzatvorení Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorá bude významným prostriedkom pre skvalitňovanie vedeckej, vzdelávacej i praktickej činnosti našej Alma Mater a prispeje tak k zvyšovaniu odbornej a praktickej úrovne našich absolventov. Jej dôsledky určite pocíti naše zdravotníctvo v ošetrovateľstve, v urgentnom zdravotníctve, v pôrodnej asistencii, vo verejnom zdravotníctve, v sociálnej práci, v praktickom pôsobení zubných technikov, v misijnej i v charitatívnej práci a v používaní laboratórnych a vyšetrovacích metód,“ reagoval prorektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

„Spoločnosť AGEL SK, a. s., kladie vysoký dôraz na pregraduálne, postgraduálne i kontinuálne vzdelávanie našich zdravotníckych pracovníkov. Uzatvorením Rámcovej zmluvy o spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvárame priestor na omnoho širšiu spoluprácu nielen v odbornom rozvoji a štúdiu našich zdravotníkov, rovnako tento akt predstavuje pre naše zdravotnícke zariadenia aj excelentnú príležitosť, ako priamo participovať na medzinárodných projektoch z pozície klinických skúšajúcich pracovísk a v neposlednom rade umožňuje aj realizáciu prípadných akademických a vedeckých ambícií našich lekárov a sestier. Verím, že týmto počinom už len formálne dokorán otvoríme dvere omnoho intenzívnejšej spolupráci, ktorá bude k prospechu nielen obom participujúcim inštitúciám, ale predovšetkým napomôže odbornému rozvíjaniu sa zdravotníckych pracovníkov spoločnosti AGEL SK, z čoho v konečnom dôsledku bude profitovať samotný pacient, diagnostikovaný, liečený a komplexne manažovaný na princípoch medicíny 21. storočia založenej na dôkazoch“, uviedol MUDr. Jozef  Pribula, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ spoločnosti AGEL pre internistické odbory a zároveň riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *