Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti dňa spotrebiteľov a spotrebiteľských práv pripomína spotrebiteľom potrebu znalosti ich práv. Viete, aké máte práva v prípade porúch, ktoré ste nezavinili? Viete ako sa brániť pri nesprávnom vyúčtovaní služby alebo pri nekvalitne poskytovaných službách a kedy môžete odstúpiť od zmluvy bez sankcií?

  • Spotrebiteľ má právo slobodne si vybrať poskytovateľa služieb. Zákon o elektronických komunikáciách dáva právo na uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných služieb s jedným alebo viacerými telekomunikačnými operátormi, ak nie je zákonný dôvod na jej odmietnutie.
  • Od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je možné podľa rovnomenného zákona odstúpiť do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
  • Zákon o elektronických komunikáciách garantuje spotrebiteľom právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktoré nezavinili a vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného telekomunikačným operátorom. Vrátenie pomernej časti ceny je potrebné si uplatniť u operátora do 3 mesiacov po obnovení poskytovania služby.
  • V prípade, že operátor napr. poskytuje služby nekvalitne alebo nesprávne vyúčtuje služby, tak zákon garantuje právo na reklamáciu. Reklamáciu je potrebné uplatniť si v lehote a spôsobom podľa reklamačného poriadku operátora, ktorý službu poskytol. Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie za poskytnuté služby. Operátor je povinný písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní, v zložitých prípadoch max. však do 60 dní, inak sa reklamácia považuje za uznanú. Okrem toho zákon dáva právo na odstúpenie od zmluvy bez sankcií, t.j. bez zmluvnej pokuty, ak operátor neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie, alebo aj po opakovanej uznanej reklamácii poskytuje službu nekvalitne.
  • Zákon dáva právo na odstúpenie od zmluvy bez sankcií aj v prípade, že operátor jednostranne a v neprospech spotrebiteľa zmení zmluvné podmienky, napr. zmení cenu, kvalitu alebo čas trvania zmluvy a spotrebiteľ zmenu neakceptuje. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane, ak nie je v odstúpení uvedený neskorší deň. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
  • Spotrebiteľ má právo vybrať si iného operátora. V prípade využívania pevnej alebo mobilnej telefónnej služby si pri prechode k inému operátorovi môže svoje telefónne číslo ponechať.

Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že jeho práva boli porušené a ak operátor zamietol jeho žiadosť o nápravu, má právo podať sťažnosť u telekomunikačného operátora. V prípade pretrvávajúcej nespokojnosti má možnosť obrátiť sa na mediátora. Zoznam mediátorov a ďalšie informácie sú dostupné na web stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Okrem toho je tu aj nové právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) u subjektu ARS podľa vlastného výberu, ktorý je uvedený v zozname na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Posledná možnosť je obrátiť sa na príslušný súd formou podania žaloby voči telekomunikačnému operátorovi. Spotrebitelia, ktorí sú v materiálnej núdzi môžu požiadať o právnu pomoc Centrum právnej pomoci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *