Hlavné mesto poskytne dotáciu na projekty pre ľudí bez domova

Hlavné mesto aj tento rok poskytuje možnosť čerpania dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova. Záujemcovia môžu svoje žiadosti predkladať do konca januára 2018. Mesto v tomto roku vyčlenilo vo svojom rozpočte 150-tisíc eur, ktoré budú rozdelené medzi projekty zamerané na pracovné aktivity ľudí bez domova na postupnú integráciu, sociálnu resocializáciu a celkovú komunitnú rehabilitáciu.

„Pokračujeme v podpore projektov zameraných na prácu s ľudmi bez domova. Aj tento rok sme na tento účel vyčlenili až 150-tisíc v našom rozpočte. Už v minulom roku sme sa rozhodli túto sumu rekordne navýšiť, pretože túto formu podpory pokladáme za najefektívnejšiu pri začlenení ľudí bez domova do života,“ poveda primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. V rámci zefektívnenia poskytovania dotácie boli upravené pravidlá pre poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta.

Cieľom výzvy je podpora integračných procesov, ich inovácií a ďalších inovatívnych projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave. Ide najmä o oblasť sociálneho začleňovania so zameraním na podporu zdravia, právnu pomoc, duchovnú pomoc, psychologickú pomoc, využitie voľného času, tréning sociálnych zručností, vzdelávanie, pomoc v komunite, tvorivé dielne a ďalšie aktivity.

Hlavné mesto môže dotáciu poskytnúť oprávnenému žiadateľovi, ktorým je právnická osoba (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia), ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto a je oprávnená poskytovať sociálnu starostlivosť na základe Rozhodnutia o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo Registračnej karty poskytovateľa sociálnej služby.

Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie. Uzávierka pre prijímanie žiadostí je do 31.1.2018. Všetky potrebné informácie, ako aj samotné výzvy, sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta cez priamy odkaz.

Tlačová správa, Mesto Bratislava, bratislava.sk
Foto: Walkerssk, Pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *