ÚJD: Jadrové zariadenia boli v roku 2015 bezpečné

Projekt JE Mochovce 3 a 4 vlani prešiel podľa Úradu jadrového dozoru SR významnými zmenami a prevádzkované elektrárne boli bezpečné.

Projekt dostavby atómových elektrární Mochovce 3 a 4 prešiel podľa Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR vlani významnými zmenami. „Bola zjednotená koordinácia a riadenie konvenčnej a jadrovej časti. Bola vytvorená nová organizačná štruktúra. Projektový tím bol posilnený o skupinu expertov s cieľom zistiť možné kritické miesta projektu a navrhnúť prípadné nápravné opatrenia za účelom dodržania stanoveného harmonogramu projektu bez zníženia kvality jednotlivých systémov a jadrovej bezpečnosti,“ uviedol ÚJD v správe o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD za minulý rok, ktorú by mala prerokovať v najbližšom období vláda.

Jadrové zariadenia v Slovenskej republike boli v roku 2015 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo. „Po zhrnutí výsledkov inšpekcií a na základe sumárneho hodnotenia bezpečnostných ukazovateľov vyhodnotil ÚJD prevádzku obidvoch blokov jadrovej elektrárne Bohunice V-2 v roku 2015 ako spoľahlivú, bez závažných nedostatkov v oblasti jadrovej bezpečnosti,“ uviedol úrad, pričom na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti ÚJD bola vyhodnotená ako bezpečná aj prevádzka 1. a 2. bloku AE Mochovce.

Viac o jadrovej bezpečnosti v Slovenskej republike sa dočítate na stránke dohľad nad jadrovou bezpečnosťou.