Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Rada 19. mája zvýšila zálohové platby pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2015 takmer na 1 miliardu EUR. Namiesto približne 67 miliónov EUR dostanú členské štáty v tomto roku asi 1 miliardu EUR vo forme zálohových platieb. Nariadením, ktoré prijala Rada, sa odstráni hlavná prekážka pri vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to tým, že sa uvoľní finančné zaťaženie rozpočtov členských štátov a umožní členským štátom urýchlene zaviesť opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Nariadenie sa prijalo v nadväznosti na dohodu, ktorá sa dosiahla na zasadnutí Rady 21. apríla, a súhlas Európskeho parlamentu z 29. apríla.

Zabezpečenie kritického finančného objemu

Zvýšenie zálohových platieb sa dosiahne zvýšením miery zálohových platieb na 30 %, pokiaľ ide o osobitné rozpočtové prostriedky vyčlenené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Súčasná miera zálohových platieb pre iniciatívu predstavuje 1 % (1,5 % v prípade členských štátov, ktoré využívajú finančnú pomoc). Skúsenosti ukazujú, že podľa súčasných pravidiel nie je možné dosiahnuť kritický finančný objem, aby mohli členské štáty začať vykonávať opatrenia v rámci iniciatívy. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemôžu členské štáty vopred vyplatiť príjemcom dostatočné sumy. Týmto sa značne obmedzuje možnosť začať s realizáciou projektov zameraných na pomoc mladým Európanom pri hľadaní zamestnania alebo stáže. Členské štáty s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí majú najprísnejšie rozpočtové obmedzenia. Nové nariadenie ponúka riešenie tejto otázky v prospech mladých ľudí, ako to požadovala Európska rada.

Zvýšenie zálohových platieb si nevyžaduje žiadne zmeny viacročného finančného rámca EÚ ani žiadny opravný rozpočet. V rámci dostupného rozpočtu sa týmto zvýšením zabezpečuje maximálny účinok, pokiaľ ide o podporu príjemcov.

Kontext

Komisia vypláca zálohové platby členským štátom automaticky po prijatí každého operačného programu. Ďalšie platby, tzv. priebežné platby, sa poskytujú len na úhradu výdavkov, ktoré členské štáty už zaplatili. Krajiny EÚ preto musia zvyčajne vopred uhradiť veľkú časť projektov zo svojich vnútroštátnych rozpočtov.

Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí schválila Európska rada vo februári 2013. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť v rokoch 2014 – 2020 regiónom, ktoré sú najviac postihnuté nezamestnanosťou mladých ľudí, dodatočné finančné prostriedky vo výške 6,4 miliardy EUR na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Oprávnenými sú

  • regióny, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov prekročila v roku 2012 25 %, a
  • regióny, v ktorých bola miera nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2012 vyššia ako 20 %, pokiaľ patria medzi členské štáty, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí presiahla v tom istom roku 30 %

Na iniciatívu sa vyčlenil rozpočet vo výške 3,2 miliardy EUR. Nevyžaduje si to spolufinancovanie na vnútroštátnej úrovni. Ďalšie prostriedky vo výške 3,2 miliardy EUR pochádzajú z prostriedkov pridelených členským štátom z Európskeho sociálneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.

Približne 7 miliónov mladých Európanov je v súčasnosti bez práce, nevzdeláva sa, ani sa nezúčastňuje na odbornej príprave.

Ďalšie kroky

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*