V Liptovskom Mikuláši rokovala Komora obcí

V poradí 4. rokovanie Komory obcí Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo 7. septembra 2017 v Liptovskom Mikuláši.

Rokovanie zvolala a viedol predseda Komory obcí a podpredseda ZMOS Ľubomír LÖrincz, ktorý členov komory pozval k piatim bodom rokovania. Po otvorení nasledovala problematika IOM, po ktorej členovia komory prerokovali materiál Inštitútu finančnej politiky a následne sa venovali problematike obcí s najnižším počtom obyvateľov. Rokovanie ukončila diskusia v bode rôzne.

Informáciu o aktuálnom stave informačného systému IOM prezentoval zástupca kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu p. Aczel. Spomenul, že projekt sa nachádza v štádiu, kedy sú riešené individuálne prípady nespolupracujúcich obcí. Zároveň požiadal ZMOS o pomoc pri komunikácií s týmito obcami. Upozornil, že do systému musia zo zákona vstúpiť všetky samosprávy majúce matričný úrad. Zároveň sa však obce môžu zapojiť aj dobrovoľne. Takých obcí je zatiaľ 37. V takom prípade si však obec určité náklady musí hradiť z vlastných zdrojov. V tejto súvislosti v diskusii vyplynul podnet, aby sa pre predmetné obce, ktoré dobrovoľne vstúpili do systému, resp. chcú vstúpiť do systému umožnilo čerpanie dotácií prostredníctvom zavedenia dotačného systému zriadeného pre tento účel.

V ďalšej diskusií boli otvorené otázky rýchlosti a dostupnosti požadovaných výstupov systému (napr. výpisov z katastra), otázka spoplatnenia služieb resp. správnych poplatkov, otázka možného zapojenia sa ďalších obcí do systému a otázka funkcionalít a dostupných služieb systému. Téma IOM bude zároveň predmetom rokovania Rady ZMOS, ktoré sa uskutoční 21. – 22. 9. 2017 v Štrbe.

Materiál Inštitútu finančnej politiky „Skrytý poklad v samospráve“ uviedol výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Vo svojom vystúpení poukázal na nedostatky a nekompetentnosť v troch častiach dokumentu. Podľa jeho slov  „efektívnosť v samospráve je v dokumente meraná len jedným ukazovateľom, a to pomerom výdavkov na správu k celkovým výdavkom, čo ZMOS považuje za nedostatočné a nesprávne.“ Jozef Turčány ďalej konštatoval: „V dokumente sa navrhuje, aby sa novými správnymi jednotkami stali matričné obvody, to znamená, že by sa výkon správy realizoval len v tých mestách a obciach, v ktorých sídli matričný úrad. S týmto návrhom ZMOS opäť nesúhlasí, nakoľko existuje stav, kde matričný úrad zastrešuje len pár obcí s menším počtom obyvateľov, no na druhej strane môže existovať matričný úrad s neporovnateľne vyšším počtom obcí a vyšším počtom obyvateľov, čím by neboli naplnené predstavy dokumentu o sústreďovaní výkonu správy do približne rovnakých územných aglomerácií.“ Výkonný podpredseda ďalej upozornil na to, že „v oblasti odmeňovania sa v dokumente porovnávajú platy v samospráve s platmi zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, čo ZMOS považuje za účelové, nakoľko veľký počet funkčných miest a úkonov v samospráve si nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie.“

Podpredseda ZMOS a predseda Komory miest Štefan Bieľak vo svojom záverečnom zhrnutí tejto problematiky poznamenal, že ZMOS je ochotný diskutovať o predmetnej téme a je ochotný spolupracovať pri príprave nového materiálu, ktorý sa bude zaoberať danou problematikou.

Bod venovaný problematike obcí s najnižším počtom obyvateľov vo vzťahu k výkonu a financovaniu originálnych a prenesených kompetencii v zmysle uznesenie Rady ZMOS č. 231 z 27. – 28.  júna 2017 uviedol Ľubomír Lőrincz. Prítomných stručne oboznámil s problematikou a pripomenul genézu rokovaní k téme najmenších obcí. Stručne prítomných informoval o zatiaľ poslednom stretnutí k tejto téme, ktoré sa uskutočnilo v obci Čaňa. Vo svojom vystúpení pripomenul, že malé obce ťaží niekoľko problémových oblastí. Presnejšie, že najmenšie obce vraj nie sú dostatočne informované o zasadnutiach orgánov ZMOS a o výstupoch z nich, problém s výkonom preneseného výkonu štátnej správy najmä z dôvodu nedostatočného zabezpečenia financovania prenesených kompetencií zo strany štátu. Sú príklady, kedy štát na prenesený výkon obci uhrádza sumu 0,- eur resp. neprimerane nízke sumy vo výške 1, 2 či 3,- eur. V takých prípadoch požadujú, aby predmetné kompetencie vykonával štát napr. prostredníctvom okresných úradov. Tretia oblasť sa týkala malých obcí, ktoré majú problém aj s financovaním a výkonom originálnych kompetencií, nakoľko rozpočtové príjmy najmenších obcí nepostačujú na financovanie ich výkonu.  Štvrtý aspekt problematiky reagoval na požiadavku malých obcí, aby ZMOS vypracoval „manuál“, v ktorom by bolo uvedené ako majú obce postupovať v prípade, ak im štát na prenesený výkon neposkytne žiadne finančné prostriedky. To platí aj na výkon originálnych kompetencií, kde malé obce rovnako žiadajú podobné riešenie.

V tomto bode rokovania predseda Komory obci ZMOS Ľubomír Lőrincz pripomenul, že je úlohou najmä predsedov jednotlivých regionálnych združení ZMOS, ktorí sú zároveň aj členmi Rady ZMOS informovať svojich členov o predmetných záležitostiach. Zároveň vyzval predsedov RZ, aby predmetné informácie preposielali v rámci svojich regionálnych združení. Viera Krakovská, starostka obce Brusno navrhla, aby sa spravila kontrola dochádzky jednotlivých predsedov RZ na zasadnutiach orgánov ZMOS a aby po vyhodnotení  boli následne obce RZ, ktorého predseda sa rokovaniach pravidelne nezúčastňuje, na túto skutočnosť upozornené. Je úlohou predsedu RZ informovať svojich členov. K predmetnému bodu sa v diskusii nedospelo k jednotnému záveru. Téma bude predmetom rokovania Komory miest, ako aj Rady ZMOS 21. 22. 9.2017 v Štrbe. Je potrebné pri návrhu riešení postupovať opatrne. Je to dlhodobý proces, ktorý treba brať v celom kontexte miestnej správy na Slovensku.

Predseda Komory obcí ZMOS tiež pripomenul, že čiastočné riešenie poskytuje zriaďovanie Spoločných obecných úradovní, problém u najmenších obcí je však v nedostatku finančných prostriedkov potrebných na chod spoločného úradu. V nadväznosti na požiadavku týkajúcu sa vytvorenia „manuálu“ bolo zo strany členov Komory konštatované, že ZMOS by nemal byť tým subjektom, ktorý bude samosprávy usmerňovať v tom, ako nevykonávať zákonom ustanovené originálne kompetencie a prenesený výkon štátnej správy.

Starosta obce Brusno Viera Krakovská navrhla, aby predsedovia jednotlivých RZ v rámci svojich regionálnych združení vykonali prieskum u malých obcí za účelom zistenia koľko malých obcí a s výkonom akých prenesených a originálnych kompetencií majú ťažkosti vzhľadom na nedostatočné finančné zabezpečenie ich výkonu. Zároveň požiadala, aby sa prijalo uznesenie, v ktorom ZMOS upozorní na negatívne dopady rušenia výziev zo strany riadiacich orgánov na obce a aby sa odmietla zodpovednosť samospráv za nečerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška upozornil na skutočnosť, kedy na rokovanie Rady ZMOS 21. – 22. 9. 2017 v Štrbe bude prizvaný štátny tajomník MD a V SR k téme prípravy nového stavebného zákona. Je potrebné k tejto otázke zaujať zo strany ZMOS jednotný postoj, nakoľko budú pravdepodobne opätovné tlaky na nové usporiadanie siete stavebných úradov. Rovnako je jedným z návrhov aj rozdelenie súčasného stavebného zákona na dve časti, či návrh na odňatie stavebnej agendy obciam. V tejto súvislosti predseda Komory obcí prítomných informoval o zámere zorganizovania pracovného stretnutia zástupcov spoločných obecných úradov k téme stavebnej agendy. Zatiaľ orientačný termín uskutočnenia stretnutia je koniec mesiaca september, alebo október 2017.

Zdroj: tlačová správa, Združenie miest a obcí Slovenska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *