Jedna zo siedmych osôb vo veku 15 a viac rokov skonzumuje aspoň päť porcií ovocia alebo zeleniny za deň …

Pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny je považovaná za významný prvok zdravej a vyváženej stravy. Avšak v Európskej únii (EÚ) v roku 2014 ich viac než jedna tretina (34,4 %) populácie vo veku 15 a viac rokov nekonzumovala denne, zatiaľ čo menej než 15 % (14,1 %) konzumovalo aspoň 5 porcií každý deň. Táto úroveň konzumácie je podporovaná európskou kampaňou „päť za deň“, ktorá tým sleduje odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) , podľa ktorej by jednotlivec mal skonzumovať „aspoň 400g ovocia a zeleniny za deň (s výnimkou zemiakov a ďalších škrobovitých hľúz)“.
Úroveň dennej konzumácie ovocia a zeleniny sa medzi členskými štátmi EÚ značne líši. Začína Rumunskom, kde takmer dve tretiny (65,1 %) populácie vo veku 15 a viac rokov denne nekonzumuje žiadne ovocie a zeleninu, a končí Belgickom, kde tak robí len o niečo viac než 15 % (16,5 %). Na druhej strane, podiel tých, ktorí konzumujú aspoň 5 porcií denne kolísal medzi jednou tretinou v Spojenom kráľovstve (33,1 %) a menej než 5 % v Rumunsku (3,5%) a Bulharsku (4,4 %).
Rozdielne u mužov a žien sa zdá, že denná konzumácia ovocia a zeleniny je ovplyvnená aj úrovňou dosiahnutého vzdelania. Čím je úroveň dosiahnutého vzdelania vyššia, tým je väčší podiel populácie dodržiavajúcej pravidlo „5 za deň“.
Táto informácia pochádzajúca zo správy Európskeho prieskumu zdravia bola vydaná štatistickým úradom Európskej únie, Eurostat-om, pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. október).
zelenina-a-ovociea
Viac než polovica populácie v Rumunsku a Bulharsku nekonzumuje ovocie alebo zeleninu každý deň
Medzi členskými štátmi EÚ bol v roku 2014 najnižší podiel populácie vo veku 15 a viac rokov nekonzumujúcej denne žiadne ovocie alebo zeleninu zaznamenaný v Belgicku (16,1 %), Portugalsku (20,7 %), Spojenom kráľovstve (21,3 %), Taliansku (23,0 %), Španielsku (25,0 %), Slovinsku (27,0 %), Chorvátsku (27,5 %) a Grécku (30,1 %). Naopak, najväčší podiel populácie nekonzumujúcej ovocie alebo zeleninu denne bol zaznamenaný v Rumunsku (65,1 %) a Bulharsku (58,6 %). Tie boli nasledované Lotyšskom (48,5 %), Slovenskom (46,6 %), Českou republikou (46,3 %), Holandskom (45,9 %) a Nemeckom (45,2 %).
V Spojenom kráľovstve, Dánsku a Holandsku najväčší podiel konzumácie „5-krát za deň“
Tretina populácie vo veku 15 a viac rokov skonzumovala denne aspoň 5 porcií ovocia alebo zeleniny v Spojenom kráľovstve (33,1 %), a štvrtina populácie v Dánsku (25,9 %) a v Holandsku (25,0 %). Na opačnej strane rebríčka bola najnižšia denná miera konzumácie aspoň 5 porcií ovocia alebo zeleniny zaznamenaná v Rumunsku (3,5 %), Bulharsku (4,4 %), Chorvátsku (7,0 %), Rakúsku (7,2 %), Slovinsku (7,5 %) a Grécku (7,8 %). Na úrovni EÚ v roku 2014 jedna zo siedmich osôb (14,1 %) vo veku 15 a viac rokov dodržiavala pravidlo „5 za deň“.
zelenina-a-ovocieb
Rozdiel medzi viac a menej vzdelanými ľuďmi dodržiavajúcimi pravidlo „5 za deň“ bol najväčší v Spojenom kráľovstve a najnižší v Grécku
V roku 2014 bolo vo všetkých členských štátoch EÚ percento populácie konzumujúcej aspoň päť porcií ovocia alebo zeleniny denne vyššie u viac vzdelaných osôb než u menej vzdelaných. Celkovo v EÚ 18,8 % viac vzdelaných ľudí vo veku 15 a viac rokov skonzumovalo aspoň 5 porcií ovocia alebo zeleniny denne, zatiaľ čo u menej vzdelanej populácie to bolo 12,1 % (rozdiel 6,7 percentuálneho bodu).
Naprieč členskými štátmi bol najväčší rozdiel medzi viac a menej vzdelanými ľuďmi, čo sa týka pravidla „5 za deň“, zaznamenaný v Spojenom kráľovstve (40,5 % pripadajúceho na časť populácie s vyšším vzdelaním verzus 24,9 % pripadajúceho na časť populácie s nižším vzdelaním, rozdiel 15,3 percentuálneho bodu), ktoré bolo nasledované Dánskom (rozdiel 14,3 percentuálneho bodu) a Portugalskom (rozdiel 11,5 percentuálneho bodu). Naopak, rozdiel menší než dva percentuálne body bol zaznamenaný v Grécku (0,9 percentuálneho bodu), Nemecku a Rakúsku (obe po 1,6 percentuálneho bodu).
zelenina-a-ovocie8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *