Greenpeace: „Zo skládky pravdepodobne unikajú nebezpečné chemikálie!“

Tesne po zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR na skládke odpadu Vlčie hory – Hlohovec odobrali experti organizácie Greenpeace vzorky vody a pôdy z jej bezprostredného okolia. Vo vzorkách, ktoré analyzovalo nezávislé laboratórium Environmental Institute v Koši pri Prievidzi, sa potvrdil výskyt nebezpečných chemikálií – napríklad zakázaných látok PCB, ale aj rôznych druhov priemyselných polutantov či herbicídov.

„Tretieho novembra 2015 naši zamestnanci odobrali vzorky vody, ktorá vytekala priamo z pozemku skládky, ako aj sedimenty z blízkeho „jazierka“, v ktorom sa voda stekajúca z pozemku skládky dlhodobo hromadila,“ informovala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Vo vodnej vzorke skríning preukázal prítomnosť až 15-tich znečisťujúcich látok. Z priemyselných znečisťujúcich látok to bol napríklad chlór-x-metylfenol, bisfenol A alebo dibutyl ftalát, ale aj trojica herbicídov Diallate a Triallate vo vysokých koncentráciách.

Vo vzorke sedimentov skríning preukázal prítomnosť zakázaných látok PCB (polychlórované bifenyly), široké spektrum polyaromatických uhľovodíkov (zo 16-tich sledovaných bolo prítomných až 12 druhov), ako aj  dibutyl ftalát a ftalát (DEHP)   a to vo vysokých nameraných hodnotách.

„Existuje vážne podozrenie, že mnohé nebezpečné látky, ktoré majú byť bezpečne uložené na skládke odpadu, unikajú z areálu do životného prostredia. Nebudeme polemizovať o tom, ako sa na skládke nakladá s nebezpečným odpadom, ale určite nie je v poriadku, ak sú nebezpečné látky  mimo areálu skládky v takom rozsahu a v takých koncentráciách, aké sa potvrdili v našich vzorkách,“ uviedla koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

Niektoré viacnásobne prekračovali najvyššie predpokladané koncentrácie bez škodlivých účinkov pre ekosystém (PNEC). Látka dibutyl ftalát vo vzorke sedimentov prekročila hodnotu PNEC 846-násobne. Herbicíd Triallate vo vodnej vzorke prekročil hodnotu PNEC 494-násobne.

„Výsledky z našich odberov a analýz sme odoslali samosprávam obcí a miest, ktoré sú v okolí skládky. Dnes tiež posielame podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorú vyzývame, aby riadne preverila, či prevádzkovateľ skládky koná v súlade so zákonom, aj to,  ako je možné, že  nebezpečné látky sme našli aj mimo areálu skládky,“ dodala Katarína Nikodemová.

Organizácia Greenpeace tiež v najbližších dňoch podá podnet na Generálnu prokuratúru SR z dôvodu vážneho podozrenia, že došlo k spáchaniu trestného činu ohrozenia a poškodzovania životného prostredia.

Environmentalisti tiež vyzvali  všetky príslušné orgány, aby  zverejnili výsledky analýz a kontrol, ktoré na predmetnej skládke robili počas zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému a Policajného zboru SR. „Nedovolíme, aby niekto túto kauzu zamietol pod koberec,“ uzavrela koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.


bisfenol A – môže narúšať hormonálny systém, vo vzorke 13,5-násobne prekročil PNEC – teda najvyššiu predpokladanú koncentráciu bez škodlivých účinkov pre ekosystém

dibutyl ftalát – môže byť toxický pre rozmnožovanie, od roku 2008 na zozname prioritných nebezpečných chemikálií Európskej agentúry pre chemické látky, vo vzorke prekročil PNEC 30-násobne

PCB – polychlórované bifenyly – zakázané Štokholmským dohovorom o perzistentných organických látkach z roku 2007; v prírode sa nerozkladajú, koncentrujú sa v telách živočíchov, šíria sa v potravinových reťazcoch a aj v stopových množstvách môžu mať nepriaznivé účinky na živé organizmy; oslabovať imunitný systém, poškodzovať pečeň, spôsobovať reproduktívne abnormality, poruchy neurologického a endokrinného systému alebo poruchy intelektu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *