Vieme nájsť návody na zmierňovanie chudoby aj na miestnej úrovni?

Karpatská nadácia realizovala od 1. júna 2014 do 31. mája 2015 medzinárodný partnerský Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy. Výskum realizovaný v rámci projektu ukazuje, že z dlhodobého hľadiska je primárnym nástrojom zmeny v znevýhodnených regiónoch práve rozvoj sociálneho kapitálu.  Tieto výsledky by mali slúžiť ako základ diskusie s kľúčovými hráčmi, ale hlavne tvorcami politík a rozvojových opatrení na miestnej úrovni.

Kľúčovými indikátormi sociálneho kapitálu sú sociálne vzťahy, formálne a neformálne sociálne siete, členstvo v skupinách, dôvera, reciprocita a občianska angažovanosť. Cieľom ročného projektu bolo identifikovať a analyzovať nové smerovania miestneho rozvoja založené na princípe “miestne zdroje pre miestne potreby“. Na základe existujúcich príkladov dobrej praxe vo všetkých štyroch krajinách vyšehradského regiónu a z Ukrajiny sa partneri projektu zamerali na sondu do problematiky sociálneho kapitálu. V rámci projektu bol navrhnutý rámec merania sociálneho kapitálu, ktorý pokrýva jeho jednotlivé dimenzie a zachytáva všetky jeho aspekty.

Sonda realizovaná vo vybratých periférnych lokalitách piatich partnerských krajín, ktoré zdieľajú podobné kľúčové problémy, ukázala, že participácia je v marginalizovaných regiónoch slabo rozvinutá, dôvera medzi ľuďmi aj organizáciami nízka, vzájomná odcudzenosť sa prehlbuje a najviac sa rozvíjajú silné putá v rodine alebo vo vymedzených homogénnych etnických skupinách. Úroveň sociálneho kapitálu nesúvisí so vzdelaním a sociálnym statusom členov komunít.

Pri realizácii projektu Karpatská nadácia spolupracovala s Karpatským rozvojovým inštitútom z Košíc, Karpatským Euroregiónom Poľsko, Szociális Szakmai Szövetség z Budapešti, Karpatskou fundatsiyou z Užhorodu a Centrom pro komunitní práci střední Morava. Projekt bol financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu, www.visegradfund.org.

Karpatská nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby na východnom Slovensku. Jej prístup je rozvojový a je zložený na práci komunity a v komunite. Zameriava sa na podporu potenciálu miestnych komunít v oblasti svojpomoci a medzi-sektorovej spolupráce.

Zdroj: tlačová správa, Karpatská nadácia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *