Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ( VÚDPaP) organizuje v dňoch 21.11. – 22.11.2013 v Bratislave, v Hoteli Saffron, 1. medzinárodnú odbornú konferenciu a odborný seminár Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc, s názvom Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch.

Cieľom konferencie je šírenie dobrej praxe poradenských systémov, zameraných na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v záujme zvyšovania ich zamestnateľnosti na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie. Odbornými garantmi medzinárodnej odbornej konferencie sú Prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc z Trnavskej Univerzity v Trnave, PhDr. Štefan Matula, PhD., odborný gestor národného projektu VÚDPaP, a PhDr. Štefan Grajcár, z Euroguidance centra SAAIC, SR.

Na medzinárodnej odbornej konferencii bude prezentovať najlepšiu prax v poradenskom systéme v rámci eurozóny 15 významných odborníkov zo siedmich krajín EÚ. Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na prezentácie európskych lídrov v poradenstve Prof. Waltera Kerna Scheffeldt, Professora ZFH Zürich a Dr. Andreasa Edelmanna, MD, PhD. z Lüsher Institute Switzerland. Programovú štruktúru konferencie budú tvoriť plenárne prednášky, referáty a panelové diskusie.

Hlavnými témami konferencie budú :

 Komparácia školských poradenských systémov v odbornej praxi v krajinách EÚ

 Efektívna inovácia diagnostických metód a procesov využívaných v poradenskej praxi

 Participácia odborných a pedagogických zamestnancov (psychológov, špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov) v poradenskom procese pri sociálnom začleňovaní sa žiakov so ŠVVP

 Zvyšovanie zamestnateľnosti žiakov so ŠVVP metódami kariérovej výchovy a kariérového poradenstva ako prevencia pred nezamestnanosťou

 Proces realizácie kariérového poradenstva v krajinách EÚ

Sprievodnými podujatiami konferencie bude tlačová konferencia 21.11.2013 o 11:00h v Malej sále kongresovej haly Hotela Saffron, posterové prezentácie a prezentácia národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí a prezentácie vystavovateľov. Na odbornej konferencii sa zúčastní 163 účastníkov. Hosťami konferencie budú renomovaní odborníci z domova i zo zahraničia. Významnú časť účastníkov konferencie budú tvoriť odborní a pedagogickí zamestnanci VÚDPaP a systému výchovného poradenstva a prevencie, ktorí sú zapojení do národného projektu VÚDPaP.

Závery z odbornej konferencie budú predmetom ďalšej odbornej diskusie expertov VÚDPaP pre účely zvyšovania kvality komplexného poradenského systému a šírenia dobrej praxe poradenského procesu zameraného na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami s cieľom zvyšovania ich uplatniteľnosti na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie.

V Bratislave, dňa 20.11.2013

Spracovala: Laura Čulíková, manažérka publicity národného projektu VÚDPaP

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*