Bratislava, 23. 1. 2016 – Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila už začiatkom januára štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je dlhodobé ignorovanie požiadaviek na zabezpečenie primeraného financovania školstva vládou Slovenskej republiky. Štrajkový výbor to považuje za dôvod na vyhlásenie neobmedzeného ostrého štrajku.

Vláda Slovenskej republiky dlhodobo ignoruje požiadavky učiteľov na celkové skvalitnenie školstva a na jeho financovanie. Štrajku predchádzali protesty učiteľov, ktoré dlhodobo upozorňovali na zlú situáciu v školstve, no zostali bez povšimnutia.

Cieľom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je primäť vládu Slovenskej republiky, aby ešte počas svojho mandátu naplnila právo zamestnancov školstva, garantované Článkom 36 Ústavy SR, na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a na dostatočnú odmenu za vykonanú prácu, ktorá by im umožnila dôstojnú životnú úroveň.

V tabuľkách OECD sa hrubý nástupný plat učiteľov SR pohybuje okolo 650 eur. V porovnaní s okolitými krajinami (V4), podľa štatistiky EK „Eurydice“ z roku 2014, vzrástol tarifný plat učiteľov na Slovensku, prepočítaný HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien), v rokoch 2009 – 2014 len o 1,91 %. Za to isté obdobie vzrástol tarifný plat učiteľov v Česku podľa rovnakej metodiky o 26,96 %, v Maďarsku o 11,3 a Poľsku o 6 %.

Zároveň mnohé školy na Slovensku akútne potrebujú rekonštrukciu, nové technické vybavenie, chýbajú im didaktické prostriedky. Prostriedkami prichádzajúcimi z Európskej únie je vybavená malá časť škôl, ostatné školy, ktoré by mali byť vybavené z prostriedkov štátu, zaostávajú.

Ďalšou požiadavkou učiteľov v štrajku je prehodnotenie systému vzdelávania učiteľov, ktorý nie je vhodne nastavený, pretože im nepomáha vo vlastnom rozvoji.

Spoločenská a sociálna pozícia učiteľov je alarmujúca, školstvo je na chvoste priorít slovenských vlád a vládne výdavky na školstvo sú hlboko pod priemerom OECD. Ani opakované zvyšovanie platov učiteľov nezvýšilo atraktivitu učiteľského povolania, keďže nástupný plat zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity. Učitelia na Slovensku zarábajú len zhruba polovicu toho, čo ľudia s vysokoškolským vzdelaním,“ vyjadril sa líder Iniciatívy slovenských učiteľov, Vladimír Crmoman.

Podľa informácií V. Crmomana, v súvislosti so štrajkovými aktivitami učiteľov sa v ostatných dňoch na Slovensku vyskytujú prípady politického zastrašovania riaditeľov škôl a učiteľov zo strany nadriadených.

Vzhľadom na to, že doposiaľ nedošlo ku vzájomnému konsenzu, učitelia SR vyhlasujú 25. 1. 2016 neobmedzený ostrý štrajk za výzvu Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky, ktorý sa začne o 11.00 h na Námestí SNP v Bratislave. Do štrajku sa do dnešného dňa zaregistrovalo na internetovej stránke Iniciatívy slovenských učiteľov 11 491 pedagógov zo 722 škôl. Tento počet neustále narastá.

Doplňujúce informácie

Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky zo dňa 21. 10. 2015

Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne:

1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;

2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu;

3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *