Karpatská nadácia udelí štipendiá vo výške 11 200 EUR

karpatska

Karpatská  nadácia otvorila  štvrtý  ročník  Programu štipendií  T-Systems  Slovakia.  Osem  vysokoškolákov  získa  v novom  akademickom roku sumu 1 400 EUR, ktorú môže použiť na pokrytie bežných nákladov spojených so štúdiom  ako  cestovanie,  internát,  učebnice  či  vzdelávacie  kurzy.  Štipendium  môžu získať  študenti  z východného  Slovenska  so  zameraním  na  IT  a príbuzné  odbory, ekonomické a prírodovedné odbory a verejnú správu. Uzávierka podania žiadosti je 5. októbra 2013.

Program  štipendií  T-Systems  Slovakia  podporuje  aktívnych  vysokoškolákov,  ktorí  zároveň dobrovoľne  pomáhajú  s rozvojom  svojho  okolia  a komunity.  Podmienkou  je  štúdium  na vysokej  škole.  Program  prioritne  podporí  študentov,  ktorí  čelia  sociálnemu,  zdravotnému alebo   inému   spôsobu   znevýhodnenia.   Jeho   cieľom   je   taktiež   zvýšiť   povedomie o dobrovoľníckej práci medzi mladými ľuďmi. „Dobrovoľníctvo  sa  stáva  medzi  mladými  čoraz  populárnejším  a Karpatská  nadácia  sa rozhodla  tento  entuziazmus  využiť.  Štipendisti  môžu  svoju  energiu  a nápady  rozvíjať v neziskových  organizáciách  alebo  obciach,  kde  žijú  a získavajú  tak  výnimočnú  možnosť nadobudnúť  cenné  skúsenosti,  ktoré  im  môžu  pomôcť  pri  presadzovaní  sa  na  trhu  práce,“ uviedla riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Program Štipendií T – Systems Slovakia finančne podporuje spoločnosť T – Systems, s.r.o. „Spoločenská  zodpovednosť  a  záujem  o  informačné  technológie  sú  ideálnou  zmesou  pre študenta  uchádzajúceho  sa  o  štipendijný  program  T-Systems  Slovakia.  Sponzorovať  toto štúdium nám umožňuje úzka spolupráca medzi T-Systems Slovakia a Karpatskou nadáciou,“ povedal Thomas Bogdain, generálny riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o. V  predošlých  troch  ročníkoch  programu  bolo  podporených  18  študentov  celkovou  sumou  24 900 EUR. Informácie o programe sú uverejnené na www.karpatskanadacia.sk.  

Karpatská nadácia

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*