Maturanti si môžu vyskúšať štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » DOD_UPJS