Špičkové vedecké tímy Univerzity Komenského si prevzali ocenenia

Špičkové vedecké tímy Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si 13. decembra v Rektorskej sieni UK prevzali z rúk rektora univerzity prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., ocenenia za svoju vedeckú činnosť – Strieborné medaily UK.

„Pred dvoma rokmi identifikovala Akreditačná komisia z 37 špičkových tímov na slovenských vysokých školách až 19 pôsobiacich na Univerzite Komenského v Bratislave a tento rok zo 17 vysokoškolských špičkových tímov identifikovala 7 na našej univerzite,“ hovorí rektor UK.

V oblasti historických vied a etnológie uspel v druhom kole posudzovania špičkový tím z Filozofickej fakulty UK – Archeológia: moderný výskum na Slovensku pod vedením prof. Jozefa Bátoru. V oblasti spoločenských a behaviorálnych vied bol identifikovaný špičkový vedecký tím Sociálne kontexty v lokálnych komunitách z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK pod vedením prof. Martina Kanovského. Pod vedením prof. Stanislava Tokára pôsobí (v oblasti fyziky) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Tím fyziky vysokých energií BratislavaBioinformatika a funkčná analýza biologických systémov je názov špičkového tímu pôsobiaceho v oblastiach chémie, chemickej technológie, vied o živej prírode, informatických vied, automatizácie a telekomunikácií – z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Prírodovedeckej fakulty UK pod vedením doc. Kataríny Mikušovej. V oblasti vied o živej prírode bol identifikovaný špičkový Tím experimentálnej biológie rastlín, ktorý vedie prof. Alexander Lux z Prírodovedeckej fakulty UK. V oblasti lekárskych, farmaceutických a nelekárskych zdravotníckych vied uspeli dva tímy UK: Translačný výskum onkologických ochorení z Lekárskej fakulty UK na čele s doc. Jozefom Mardiakom a Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť z Jesseniovej lekárskej fakulty UK pod vedením prof. Andrey Čalkovskej.

Prorektor UK prof. Moczo
Prorektor UK prof. Moczo

„Rád by som spomenul aj tých, ktorí sa umiestnili tesne za identifikovanými špičkovými kolektívmi. Pritom viacerí poprední vedci UK sa tohto porovnania nezúčastnili. To všetko hovorí o vedeckovýskumnom potenciáli našej univerzity a je tiež významným signálom pre našich študentov a všetkých záujemcov o štúdium na UK,“ dodáva rektor univerzity.

„Stále chýba vedná politika štátu, finančná podpora vedy, výskumu a vzdelávania zo strany štátu nie je dostatočná a je zle distribuovaná, na financovaní sa stále príliš málo podieľajú podnikateľské zdroje, aj napriek tomuto záslužnému projektu Akreditačnej komisie je identifikácia a podpora excelentnosti vo vede a výskume stále nedostatočná,“ apeloval v príhovore prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. „Jedným z najvážnejších dôsledkov dlhodobo pretrvávajúcej situácie vo vzťahu k vede, výskumu a vzdelávaniu je trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za štúdiom a tvorivou prácou do zahraničia. Ako však dobre vieme, bez mladých talentovaných a vzdelaných ľudí neexistuje rozumná budúcnosť,“ upozornil v Rektorskej sieni UK prorektor UK.

Rektor UK prof. Karol Mičieta s prof. Jozefom Bátorom (špičkový vedecký tím Archeológia: moderný výskum na Slovensku) Foto: Vladimír Kuric
Rektor UK prof. Karol Mičieta s prof. Jozefom Bátorom (špičkový vedecký tím Archeológia: moderný výskum na Slovensku) Foto: Vladimír Kuric

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa špičkovým vedcom prihovoril: „Verím, že vďaka vašej kvalitnej práci, podpore vedenia univerzity, ale aj vašich fakúlt sa vám podarí inšpirovať vašich kolegov a zotrváte na vysokých nárokoch na seba, ale aj ostatných a umožníte tak univerzite stáť na pevných a kvalitných základoch, ktoré jej umožnia ďalej rásť, a nám umožníte výsledky vašej práce potom využiť pri tvorbe chýbajúcich politík a zlepšovaní celého systému.“

„S odstupom času sa zdá, že náš projekt identifikácie špičkových tímov vo verejnosti určitú odozvu zaznamenal, ale je zrejmé, že prispieť k dôveryhodnosti našich vysokých škôl a k zníženiu odlivu mozgov možno len sústavnejšou aktivitou v tomto smere. Viaceré vysoké školy svoje špičkové tímy podporili a propagovali. Tu treba vyzdvihnúť jednoznačne vedenie Univerzity Komenského,“ zhodnotil prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., predseda Akreditačnej komisie.

Na podujatí sa okrem špičkových vedeckých tímov UK zúčastnili aj prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., podpredseda SAV, doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl SR, ako i ďalší hostia.

Tlačová správa, uniba.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *