To, že dobrovoľníkom sa môže stať každý, v Európe nie je stále samozrejmosťou. Potvrdil to dvojročný projekt Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií s názvom Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote. Zameraný bol na koordináciu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo znevýhodneného prostredia. V projekte partneri troch krajín zapojili 75 mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva. Zároveň vytvorili špeciálny tréning o manažmente dobrovoľníkov so znevýhodnením a školili organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať. Nakoniec pomocou vytvorených online nástrojov zmerali, aké kompetencie mladí ľudia vďaka dobrovoľníctvu získali. Svoje skúsenosti mladí ľudia, ich koordinátorky a organizátori projektu zdieľali vo februári na konferencii v Bratislave a v publikáciách vytvorených počas projektu.

Na projekte Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote pracovali partneri zo Slovenska, Chorvátska a Rumunska. „Dobrovoľníctvo môže byť cestou k sociálnej inklúzii. Do dobrovoľníctva sme v projekte zapojili mladých ľudí s postihnutím, nezamestnaných, ľudí zo sociálne a ekonomicky slabého prostredia, odchovancov detských domovov, ľudí so psychickým ochorením. Vykonávali administratívne práce, prácu na PC, venovali sa chorým deťom, doučovali organizovali a asistovali na seminároch a iné. Zistili sme, že koordinátorom dobrovoľníkov chýbajú vedomosti a zručnosti na to, aby efektívne koordinovali ľudí so znevýhodnením. Často majú rôzne obavy, bojujú s nedostatkom časových a personálnych kapacít“, tvrdí Alžbeta Frimmerová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Organizácie, ktoré mladých ľudí so znevýhodnením prijali, prešli preto najprv špeciálnym akreditovaným tréningom.

Po zapojení mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníckych aktivít organizátori zisťovali, aké zručnosti získali. Využili pri tom online nástroje zapojených krajín vytvorené v rámci projektu. Na Slovensku nástroj s názvom D-zručnosti pre zamestnanie umožní získať certifikát od Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorý potvrdí nadobudnutie alebo rozvoj kľúčových kompetencií. „Najviac zručností získaných počas dobrovoľníctva bolo v oblasti sociálnych a personálnych kompetencií a v oblasti iniciatívnosti a podnikavosti. Konkrétne išlo o zručnosti ako aktívne počúvanie, zvládanie stresu, schopnosť tímovej práce, flexibilita, projektový manažment, správanie zamerané na klienta, riadenie času, ale aj kritické myslenie a tvorivosť“, hovorí koordinátorka D-zručností pre zamestnanie na pôde UMB v Banskej Bystrici, doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. „Mladí ľudia vďaka zapájaniu do dobrovoľníctva získajú kompetencie, ktoré využijú aj na pracovnom trhu. Zvýši sa im aj sebavedomie, vnímanie vlastnej hodnoty, odbúrajú obavy a získajú pracovné návyky a nové sociálne kontakty, a to je dôležité pre to, aby sa stali viac ambicióznymi a atraktívnymi aj pred budúcich zamestnávateľov“, dodáva Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Partneri projektu vytvorili niekoľko publikácií a výstupov. Zaoberali sa aj nástrojmi, ktoré overujú kompetencie získané v dobrovoľníctve v iných európskych krajinách a vytvorili k tomu prehľadnú stránku v anglickom jazyku: www.civcil.eu. „Tréningové materiály a publikácia s názvom Podporujme inklúziu v dobrovoľníctve sa zameriavajú na praktické skúsenosti a rady ako koordinovať dobrovoľníkov so znevýhodnením a aj na to, ako všetci, vrátane politikov, zamestnávateľov, dobrovoľníckych centier môžu prispieť k tomu, aby naša spoločnosť aktívne podporovala ľudí so znevýhodnením“, dopĺňa Alžbeta Frimmerová. Publikácie sú dostupné online na stránke http://dobrovolnickecentra.sk/ a predstavené boli aj na záverečnej medzinárodnej konferencii projektu v Bratislave, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov a účastníčok z piatich krajín EÚ.

Poslaním Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva. Presadzuje vznik dobrovoľníckych centier a finančnú podporu dobrovoľníctva, ovplyvňuje legislatívu dobrovoľníctva, podporuje vznik a rozvoj pracovnej pozície koordinátorov dobrovoľníkov, presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj vzdelávania, profesionálneho rastu a prípravy pre pracovný trh, učí organizácie, ako manažovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a zapájať do dobrovoľníctva aj ľudí so znevýhodnením. Projekt Competent in Volunteering, Competent in Life – Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote je financovaný z programu Európskej Únie Erasmus+. Koordinátorom projektu je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Partnermi sú Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Dobrovoľnícke centrum Osijek a PGDI, Chorvátsko, Dobrovoľnícke centrum Cluj- Napoca a Pedagogické lýceum Zalau, Rumunsko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *