Nadácia Výskum rakoviny v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravuje podujatia ku Dňu výskumu rakoviny

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny sa v utorok 9. marca 2016 v Košiciach uskutoční 5. ročník Súťaže mladých onkológov, druhýkrát mimo Bratislavy.

V rámci sprievodných podujatí sa v utorok 8. marca 2016 o 19:00 hod. uskutoční Koncert duchovnej hudby v Dóme sv. Alžbety, ktorý sa koná pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., na ktorom vystúpi Martin Vernanský – organ a Zbor sv. Cecílie, pod taktovkou Viliama Gurbaľa. Vstup na koncert je voľný a jeho súčasťou bude zbierka pre Nadáciu Výskum rakoviny.

„Teším sa skutočnosti, že môžeme po organizačnej i odbornej stránke byť nápomocní Nadácii Výskum rakoviny v jej aktivitách. Verím, že súťaž po odbornej i spoločenskej stránke naplní očakávania organizátorov a aj košická verejnosť podporí onkologický výskum“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

V stredu 9. marca 2016 sa v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutoční 5. ročník Súťaže mladých onkológov, ktorý sa bude konať v troch kategóriách – študent strednej školy, študent vysokej školy a mladý výskumník do 35 rokov. Do súťaže budú zaradené práce vo forme prednášok na základe posúdenia ich súhrnov (abstraktov). Kritériá pre súťažiacich: vek autora do 35 rokov vrátane, občianstvo SR, prednáška v oblasti základného, aplikovaného, klinického výskumu v onkológii, ako aj práce prehľadné (teoretické, review); rozsah súhrnu maximálne 1 strana formátu A4. Predložené súhrny prác posúdi odborná komisia, ktorú budú tvoriť zástupcovia pracovísk Slovenskej akadémie vied, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Nadácie Výskum rakoviny a odborníci z klinických pracovísk. Pri výbere prác do súťaže sa bude brať do úvahy aktuálnosť problematiky a prínos k ďalšiemu výskumu v odbore. Autorom bude poskytnutý časový priestor 10 minút na prednášku a 5 minút na diskusiu. Hodnotená bude aj forma spracovania a spôsob prezentácie. Odborná komisia vyberie z každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori budú odmenení finančnou, resp. vecnou cenou. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční večer dňa 9. marca 2016 na Galakoncerte pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny.

Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSC. sa uskutoční v stredu 9. marca 2016 o 19:00 hod. v priestoroch Domu umenia na Moyzesovej ulici 66. Na podujatí, ktorého partnerom je Štátna filharmónia Košice, vystúpi komorný súbor Musica Cassovia a slávny orchester Cigánski diabli. V rámci galakoncertu budú vyhlásení a ocenení víťazi Súťaže mladých onkológov. Vstupenky sa predávajú v sieti ticketportal.sk, v pokladnici Štátnej filharmónie Košice.

Deň Výskumu rakoviny – 7. marec

Nadácia Výskum rakoviny (www.nvr.sk) vyhlasuje každoročne 7. marec za Deň výskumu rakoviny s mottom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu! Tri hlavné ciele špeciálneho dňa venovaného onkologickému výskumu:

  1. ukázať pacientom a ich rodinám, čím konkrétnym im výskum pomáha
  2. presvedčiť lekárov-onkológov, že ich spolupráca na výskume je nevyhnutná pre ďalšie napredovanie v boji s rakovinou
  3. pripomenúť vláde SR nutnosť zahrnúť špeciálny program aplikovaného výskumu do Národného onkologického programu a súčasne aj medzi priority znalostnej ekonomiky na Slovensku.

Nadácia Výskum rakoviny

Hlavným cieľom nadácie je podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Činnosť nadácie prispieva k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine

Aktivity nadácie pre naplnenie cieľov:

  • 7. marec Deň výskumu rakoviny s mottom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!
  • popularizačné semináre: Vedecké dielne
  • onkológia pre stredoškolských študentov
  • Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu v kategóriách študent strednej školy, študent vysokej školy, mladý výskumník do 35 rokov
  • verejné zbierky na zakúpenie dôležitých výskumných a diagnostických prístrojov pre Ústav experimentálnej onkológie SAV (od roku 2000 zakúpila prístroje v hodnote vyše milión €)
  • športovo-dobročinná akcia Na kolesách proti rakovine

Prezidentkou nadácie Výskum rakoviny je RNDr. Margita Klobušická, CSc., správkyňou Ing. Erika Chudějová. Členmi správnej rady sú aj košickí odborníci prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. a doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *