Kvalita vody v Dunaji: malé zlepšenie pre „chýbajúce ambície“ v plánoch manažmentu, hovoria audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa dosiahlo malé zlepšenie v kvalite vody v Dunaji napriek tomu, že krajiny v povodí tejto rieky vykonávajú rámcovú smernicu EÚ o vode od roku 2004. Audítori poukazujú na „chýbajúce ambície“ v plánoch krajín ako na hlavný dôvod obmedzeného pokroku. Audit sa zameral na štyri členské štáty v povodí rieky Dunaj – Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

„Politika EÚ v oblasti vodného hospodárstva by mala zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitnej vody pre potreby ľudí a pre životné prostredie,“ povedal p. George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Krajiny musia zvýšiť svoje úsilie, aby sa to dosiahlo v povodí Dunaja.“

V rokoch 2007 až 2013 bolo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/Kohézneho fondu členským štátom v povodí rieky Dunaj poskytnutých 6,35 mld. EUR na čistenie odpadových vôd. V tom istom období sa z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka poskytlo 6,39 mld. EUR na kompenzácie poľnohospodárom vykonávajúcim agroenvironmentálne opatrenia.

Plánom manažmentu povodí členských štátov z roku 2009 však chýbala ambícia. Audítori poukázali na zlé zacielenie opatrení pre vodné útvary neuspokojivej kvality. Bolo to spôsobené najmä nedostatkami v systémoch monitorovania, ktoré viedli k nedostatku údajov o typoch aj zdrojoch znečistenia, čo spôsobilo nesplnenie požiadaviek pre vodné útvary. Okrem toho členské štáty bez dostatočného odôvodnenia vyňali značný počet vodných útvarov z dôležitých lehôt pre dosiahnutie stavu dobrej kvality.

Došlo k oneskoreniam vo vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, zatiaľ čo smernica o dusičnanoch (ktorej cieľom je zníženie emisií dusíka) sa nevyužívala naplno. Okrem toho sa neurčili čistiarne odpadových vôd a priemyselné zariadenia, ktoré potrebujú osobitné limity emisií. Ďalšie opatrenia v oblasti poľnohospodárstva boli menej účinné, pretože boli zväčša dobrovoľné.

Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní členským štátom aj Európskej komisii.

Členské štáty by mali:

  • zlepšiť ich systémy monitorovania a diagnostiku problémov v oblasti znečistenia vody;
  • SK 2 pri udeľovaní výnimiek predkladať jasné a platné odôvodnenie;
  • určiť nákladovo efektívne opatrenia, ktoré je potrebné zamerať;
  • a zvážiť poplatky alebo zdaňovanie na odrádzanie od emisií.

Komisia by mala:

  • poskytnúť usmernenia týkajúce sa diferencovanejšieho vykazovania pokroku;
  • posúdiť záväzné kritériá pre inšpekcie členských štátov čistiarní komunálnych odpadových vôd; • zvážiť obmedzenie aplikovania fosforu do pôdy;
  • a poskytnúť usmernenia týkajúce sa pokrytia nákladov na škody na životnom prostredí v oblasti difúzneho znečistenia (znečistenie spôsobené rozmanitými činnosťami). V súčasnosti sa na difúzne znečistenie z poľnohospodárstva zásada „znečisťovateľ platí“ uplatňuje len čiastočne.

Komisia a členské štáty by mali spoločne posúdiť účinnosť mechanizmov presadzovania v oblasti poľnohospodárstva.

Povodie rieky Dunaj II: Kvalita vody“ je druhou správou o povodí rieky Dunaj, ktorú uverejnil Európsky dvor audítorov. Posudzuje sa v nej kvalita vody v povodí Dunaja zohľadniac viacero faktorov na základe rámcovej smernica o vode. Prvá správa, „Financovanie EÚ čistiarní komunálnych odpadových vôd v povodí rieky Dunaj“, bola uverejnená v júli 2015.

Vody Európy zasahuje organické znečistenie a znečistenie živinami, ako aj znečistenie chemickými látkami. Znečistenie vody pochádza z rôznych zdrojov, napríklad domácností, priemyselných zariadení a poľnohospodárstva. Rámcovou smernicou o vode z roku 2000 sa harmonizovali predošlé právne predpisy EÚ v oblasti politiky vodného hospodárstva. V smernici sa zaviedol plán manažmentu povodia ako kľúčový vykonávací nástroj. Prvé plány sa mali vypracovať v roku 2009 a ich aktualizácia sa vyžadovala v decembri 2015. V týchto plánoch sa mali poskytnúť informácie o kvalite vody v rôznych vodných útvaroch, dôvodoch, prečo sa nedosiahol „dobrý ekologický a chemický stav“, a akékoľvek potrebné nápravné opatrenia.

Osobitná správa č. 23/2015: Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa dosiahol pokrok, stále však je čo robiť je dostupná v angličtine (čoskoro budú nasledovať ďalšie jazyky).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *