V dňoch 14. – 15. mája 2015 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015“, ktorá sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána RICHTERA a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda DAŇA, PhD.

Konferencia bola organizovaná v rámci dlhoročnej spolupráce medzi Katedrou sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a výskumno-štatistickou spoločnosťou TREXIMA Bratislava. Rokovaní sa zúčastnil vysoký počet odborníkov, ktorí sa aktívne venujú výskumu, návrhu a aplikácii nových opatrení rozvoja ľudských zdrojov, ako aj vzdelávaniu nových odborníkov v v tejto oblasti. Na konferencii sa aktívne zúčastnili zástupcovia:

  • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v osobnom zastúpení štátneho tajomníka Mgr. Branislava ONDRUŠA a generálnej riaditeľky Sekcie práce PaedDr. Danice LEHOCKEJ, PhD.,
  • sociálnych partnerov – generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR RNDr. Oto NEVICKÝ, prezident Konfederácie odborových zväzov SR Ing. Jozef KOLLÁR,
  • ďalších ministerstiev a rezortných organizácií,
  • Štatistického úradu Slovenskej republiky,
  • akademickej obce,
  • vedecko-výskumnej sféry,
  • významní odborníci zo zahraničných inštitúcií z Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Francúzska,
  • ako aj mnohí domáci účastníci.

Vedecký výbor konferencie pre rok 2015 vytvoril program prioritne orientovaný na stratégiu zamestnanosti s osobitným zameraním na tvorbu pracovných miest a zvyšovanie zamestnanosti v SR a jej jednotlivých regiónoch, čo je základom zvyšovania kvality života. Pozornosť bola venovaná aj ďalším aktuálnym otázkam sociálnej politiky.

Konferencie sa zúčastnilo 90 erudovaných odborníkov. Závery a výstupy z konferencie priniesli nové námety na riešenie strategických výziev trhu práce s priamym využitím v oblasti rozvoja výskumných projektov a úspešnej realizácie opatrení politiky zamestnanosti v SR. Výstupom z konferencie bude vedecký zborník, ktorý bude v dohľadnom čase sprístupnený aj na internetovej stránke Katedry sociálneho rozvoja a práce Ekonomickej univerzity v Bratislave. Závery konferencie budú využité v rámci realizácie úloh národnej stratégie zamestnanosti SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *