V Liečebno-výchovnom sanatóriu Košice-Barca sa realizuje projekt protidrogovej prevencie podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom ,,Spoločne proti drogám“.

Liečebno-výchovné sanatórium je špeciálne školské zariadenie, kde sa vzdelávajú deti s ADHD, teda hyperaktívne, impulzívne, ktoré sa ťažko sústredia, deti s poruchami učenia ako je dyslexia, dysgrafia, aj deti s emočnými problémami, ktoré ťažšie prekonávajú záťaž a ovládajú svoje emócie. Tieto deti sú rizikovou skupinou z hľadiska náchylnosti pre experimentovanie s drogami a rozvoj závislosti. Ich ťažkosti spôsobujú, že žijú neustále pod tlakom náročných situácií v školskom aj rodinnom prostredí, dokonca aj pri hre s rovesníkmi. Prežili opakované neúspechy v škole, časté odmietanie rovesníkmi a nepochopenie zo strany blízkych ľudí. Ťažkosti dieťaťa majú dopad na celú rodinu, rodičia často prežívajú výchovnú bezmocnosť, čo negatívne pôsobí na ich vzťahy, citovú blízkosť a odolnosť členov rodiny.

vzdelavanie

Projekt ,,Spoločne proti drogám“ realizujú odborní zamestnanci zariadenia – štyria psychológovia, špeciálny a liečebný pedagóg. Pri práci využívajú viac stratégií – individuálnu prácu s dieťaťom, skupinovú prácu s deťmi, prácu s rodinou formou rodinných stretnutí. Na základe skúseností z praxe a teoretických poznatkov považujú za nevyhnutné zapojiť do preventívnej práce aj rodinu dieťaťa. Rodina zohráva kľúčovú úlohu pri posilnení odolnosti dieťaťa odmietnuť drogu, pri budovaní sebaúcty a hodnotového systému. Rodičia pomáhajú dieťaťu objasniť kto a čo je v ich živote dôležité. Dobre informovaný rodič môže formovať postoje dieťaťa a pôsobiť ako výrazný pozitívny vzor. Dôležitá je dôvera dieťaťa v rodiča, že mu môže povedať o svojich trápeniach a zážitkoch, hoci aj negatívnych.

Ambíciou projektu je zvýšiť odolnosť detí voči tlaku skupiny a naučiť ich spôsoby ako odmietnuť ponúknutú drogu, ďalej rozvíjať u nich schopnosť vytvárať zdravé priateľské vzťahy a odolávať stresu.budova-lvs

Raz do týždňa prebiehajú v zariadení stretnutia psychológov so skupinami detí, na ktorej spoločne hovoria o drogách a hlavne rizikách spojených s užívaním drog. Psychológovia vytvorili pre deti kreatívne pracovné listy, v ktorých trénujú rôzne možnosti ako reagovať v situácii, keď im niekto ponúka drogu. Prostredníctvom konštrukčných a kooperatívnych hier (stavebnice, skladačky…) tiež nepriamo trénujú sociálne a komunikačné zručnosti. Pracujú vo dvojiciach, pri stavbe trénujú vhodné formy komunikácie, aby dosiahli spoločný cieľ, musia vedieť spolupracovať a dohodnúť sa. Zažívajú medzi sebou pozitívne interakcie a tieto skúsenosti môžu prenášať aj do iných vzťahov.

V zariadení sa organizujú sobotňajšie stretnutia s rodinami detí, ktorých cieľom je poskytnúť rodičom užitočné informácie ohľadom drogovej problematiky a prostredníctvom spoločných zážitkových aktivít s deťmi posilniť väzbu medzi rodičom a dieťaťom. Odborní zamestnanci zariadenia navrhli jednoduché interakčné cvičenia, ktoré sú určené primárne pre dvojicu rodič-dieťa. Tieto aktivity by mali vytvárať priestor pre iný pohľad na rodiča zo strany jeho dieťaťa a naopak naštartovať premýšľanie rodiča o pozitívnych stránkach svojho dieťaťa. Pomáhajú zlepšiť poznanie toho druhého, povzbudzovať nádej na lepšiu spoločnú budúcnosť, umožniť kladný citový zážitok a možno pre oboch trochu neobvyklú, zaujímavú a čiastočne snáď aj zábavnú a nekonfliktnú komunikáciu.

spolocna-stavba

Je veľmi pravdepodobné, že deti sa skôr či neskôr stretnú s drogou, nedá sa úplne vyhnúť kontaktu s ňou. Avšak je podstatné, aby boli na to pripravení a vyzbrojení technikami ako odmietnuť návrh, čeliť nátlaku skupiny a tým chrániť svoje zdravie a zároveň si udržať sebahodnotu. Na to musia byť dostatočne sebavedomí a informovaní, aby mohli zaujať zdravý postoj. Musia poznať možnosti ako sa cítiť dobre a spokojne, ako zvládať svoje starosti a trápenia bez drogy.

plagat-protidrogova-prevencia-2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *