Začína sa realizácia programu potravinovej a materiálnej pomoci

Bratislava – 11. júl 2016 – Európska komisia v decembri 2014 schválila Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci na Slovensku. Program realizuje do roku 2020 prostredníctvom štyroch opatrení.

V týchto dňoch sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR listom obrátilo na Združenie miest a obcí Slovenska ohľadom začiatku realizácie Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci, opatrenie 1 – Poskytovanie balíčkov potravinovej pomoci. Podľa výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Turčányho: „Napriek tomu, že mestá a obce nemajú priamu zodpovednosť za jeho realizáciu, ZMOS vstúpilo do rokovaní s ÚPSVaR SR už pri príprave projektu, uvedomujúc si, že ide o citlivú oblasť pôsobenia v komunite. Cieľom rokovaní bola snaha eliminovať negatívne skúsenosti v obdobných projektoch z predchádzajúceho obdobia a pomôcť zabezpečiť plynulý priebeh implementácie programu. Okrem toho nastavenie transparentného prostredia na realizáciu projektu, presné pomenovanie zodpovedných aktérov za jeho realizáciu a presné špecifikovanie, kto má nárok na potravinovú a materiálnu pomoc a ako sa tento nárok bude reálne preukazovať. Upozornili sme na skúsenosti miest a obcí, od ktorých v minulosti boli vyžadované finančné plnenia pri realizácii projektu.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojej webovej stránke na margo programu informuje o tomto operačnom programe. Spomínaná potravinová a materiálna pomoc sa realizuje prostredníctvom 4 opatrení, a to poskytovaním potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, poskytovaním teplého jedla osobám bez prístrešia a aj formou podpory distribúcie darovaných potravín s cieľom predísť výraznému plytvaniu potravinami. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Zámerom je predovšetkým znížiť ich ekonomické zaťaženie so zabezpečovaním základných komodít, ako sú potraviny a základné hygienické potreby.

Partnerské organizácie si musia realizáciu zabezpečiť v plnom rozsahu samy, nakoľko na tieto aktivity sú im poskytované zodpovedajúce finančné prostriedky. Sú výlučne zodpovedné za všetky zásadné procesy programu, od prevzatia balíkov zo skladov, uskladnenia v mestách a obciach, až po ich vydanie osobám, ktoré majú nárok na pomoc. Po dvoch neúspešných pokusoch budú nútené navštíviť poberateľov pomoci priamo v ich obydliach za účelom zabezpečenia výdaju. Mestá a obce by mali byť organizáciami informované o realizácii projektu na svojich územiach. Na princípe dobrovoľnosti môžu byť aj spolupracujúcimi organizáciu. Povinnosťou partnerskej organizácie je minimálne týždeň vopred oznámiť príslušnej obci čas a miesto vydaja balíčkov. Ak si partnerská organizácia túto povinnosť nesplní, obec sa môže obrátiť na ÚPSVaR SR. Partnerské organizácie budú pôsobiť v jednotlivých okresoch, pričom na každý okres pripadá jedna partnerská organizácia. Pre komplexnosť informácií uvádzame, že balíčky nie je možné vydať inej ako oprávnenej osobe, a to ani v zastúpení. V prípadoch, keď si osoba nemôže balíček prevziať, bude jej doručený priamo do miesta bydliska.

Zoznamy oprávnených poberateľov vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. „Predpokladáme, že balíky budú vydávané menšiemu počtu prijímateľov ako v predošlom období, čo by malo celý proces v niektorých regiónoch zjednodušiť. Na zabezpečenie plynulosti procesu v kritických miestach výdaja bude pri odovzdávaní balíkov asistovať polícia,“ konkretizuje Jozef Turčány.

Prehľad výdajných miest v rámci potravinovej a materiálnej pomoci je uverejnený na adrese:http://www.zmos.sk/esif-2014-2020.phtml?id3=32322

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *