Vytvorenie vzájomnej dôvery a zlepšovanie vzťahu lekár – pacient v systéme zabezpečenia kvalitnej, bezpečnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov boli hlavné témy rokovania prezidenta ASL SR MUDr. Mariána Šótha a prezidentky AOPP SR MUDr. Kataríny Kafkovej.

Spoločne prerokovali rôzne okruhy problémov zdravotníctva, a to ako z pohľadu ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aj z pohľadu pacientov v kontexte  pripravených základných programových cieľov vlády Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva.

Na stretnutí prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce pri zriaďovaní edukačno – poradenských centier. Ich cieľom bude pomôcť najmä pacientom s novodiagnostikovanou chorobou, napr. s cukrovkou, či srdcovým ochorením tak, aby pacienti včas získali všetky potrebné informácie o svojej chorobe, či o liečebnom režime, čo im umožní lepšiu kontrolu ich ochorenia.

Prediskutovali tiež problém poplatkov u lekárov vrátane poplatku za prednostné vyšetrenie. Zhodli sa, že tému poplatkov je potrebné urýchlene riešiť a je potrebné aj opätovné zavedenie možnosti prednostného objednávania u lekára za poplatok.

Prediskutovali aj potrebu prípravy nového moderného katalógu ambulantných zdravotných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia tak z pohľadu reálnej ceny výkonov u poskytovateľov ako aj z pohľadu potrieb pacientov a výšky ich aktuálnych priamych platieb u lekára.

Neobišli ani tému základného rozsahu hradenej zdravotnej starostlivosti s možnosťou pripoistenia s ohľadom aj na  sociálne znevýhodnené skupiny pacientov.

Zhodli sa na nutnosti prijatia opatrení na zlepšenie čoraz viac sa zhoršujúcej dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti z pohľadu geografického, časového, či finančného pre pacientov, čo sa prejavuje čoraz dlhšími čakacími lehotami, či potrebou cestovania pacientov za zdravotnou starostlivosťou mimo svoj región.

Vzájomnou spoluprácou chcú zástupcovia obidvoch asociácii dosiahnuť poskytovanie takej zdravotnej starostlivosti, ktorá zlepší a predĺži kvalitu života pacientov, celkovo zlepší ich zdravotný stav a pomôže vrátiť dôveru pacienta lekárovi.

Spokojný lekár = spokojný pacient.