Buď „zelený“, buď „cool“ a vyhraj peniažky na školský výlet!

Každá prihlásená škola v Košiciach (základná a stredná škola) a jej všetky triedne kolektívy majú možnosť zúčastniť sa súťaže. Päť triednych kolektívov bude súťažiť o sumu od 100 eur po 300 eur na školský výlet. Výhercami sa stanú aj dve vylosované školy, zapojené do súťaže.

Spoločnosť KOSIT so svojimi partnermi, Mestom Košice, Nadáciou KOSIT a Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve sa rozhodli vyhlásiť súťaž „Selfie v zelenej farbe“ v rámci osláv Dňa Zeme. Záštitu nad projektom prevzal primátor mesta Košice, Richard Raši.

Som veľmi rád, že som mohol podporiť túto súťaž. „Selfie v zelenej farbe“ vnímam ako súťaž blízku tejto mladej generácii, je nenáročná a pritom má silné posolstvo. Nesie v sebe známky podpory témy, vzájomnej spolupráce a súťaživosti. Zároveň môže poukázať na otvorený prístup riaditeľov škôl, ktorým určite záleží na propagácii Dňa Zeme a prezentácii tejto spoločensky dôležitej témy medzi žiakmi. Verím, že aj zaujímavé ceny budú hnacím motorom motivácie nielen pre samotné školy, ale aj triedne kolektívy a žiakov,“ hodnotí súťaž primátor mesta Košice Richard Raši.

Hlavným cieľom súťaže je zapojiť čo najviac škôl a tried do osláv svetového DŇA ZEME. Zelená farba oblečenia či módneho doplnku má symbolizovať záujem o ochranu prírody. Zároveň chceme upozorniť na iniciatívu „Za čistejšie Košice“ i umožniť školám stráviť školský výlet v prírode,“ vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT-u.

Fotografie, ktoré vzniknú v 16. kalendárnom týždni, t.j. od 18. do 22.4.2016 v rámci súťaže, budú umiestnené na FB stránke „Za čistejšie Košice“.

Škola, ktorá má záujem prejaviť svoju priazeň Dňu Zeme sa musí oficiálne prihlásiť do súťaže v termíne do 15.4.2016 a to len mailom na adrese: denzeme@kosit-as.sk, pričom v predmete mailu uvedie svoj názov školy (napr. ZŠ Jesenského 14, Košice). V texte mailu napíše nasledovné povinné údaje:

 • Názov a adresa základnej alebo strednej školy so sídlom v Košiciach, email, telefonický kontakt, IČO, meno štatutára,
 • príp. Názov a adresa Občianskeho združenia, Združenia rodičov alebo iných organizácií pôsobiacich pri škole.

V prípade, že prihlasovací mail nebude obsahovať všetky požadované informácie, vyhlasovateľ súťaže nebude prihlásenie sa do súťaže akceptovať.

Škola, ktorá sa zapojí do súťaže sa prihláškou zaväzuje, žiakov, ktorí sa oblečú do zelenej farby, písomne a ústne neskúšať v určený deň. Deň v rámci 16. kalendárneho týždňa (18. – 22.04.2016) určí riaditeľ školy, ktorý oznámi dátum Vyhlasovateľovi súťaže za účelom jeho návštevy predmetnej školy.

baner_bocnyFotografiu celej triedy pošle triedny učiteľ, prípadne ním poverený žiak do 22.04.2016 (vrátane toho dňa) na denzeme@kosit-as.sk ako prílohu. Do predmetu mailu napíše: „Názov školy a triedu“ (napr. ZS Jesenského 14, 1.A). Do tela textu e-mailu uvedie:

 • meno a priezvisko triedneho učiteľa zapojenej triedy,
 • ročník a trieda (napr. 1.A)
 • email, telefonický kontakt na triedneho učiteľa
 • počet zapojených žiakov/ študentov do súťaže

Všetky súťažné fotky budú naraz zverejnené na facebook.com/zacistejsiekosice po ich administrácii u Vyhlasovateľa a to najneskôr do 26.04.2016. Budú predmetom zdieľania na facebooku. Vyhrávajú „Selfie“ piatich triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac „zdieľaní“ a dve vyžrebované školy za účasť na súťaži.

Súťaž v zdieľaní fotiek bude prebiehať tri dni od ich zverejnenia, čo je od 26.do 28.04.2016 (vrátane prvého a posledného dňa). Triedny kolektív sa získaním finančnej odmeny zaväzuje odmenu použiť na spoločný výlet do prírody, ktorý zdokumentuje správou a fotkami.

Päť triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac zdieľaní na facebook.com/zacistejsiekosice získava nasledovné ceny:

 1. cena – 300 € (slovom: tristo eur)
 2. cena – 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)
 3. cena – 200 € (slovom: dvesto eur)
 4. cena – 150 € (slovom: stopäťdesiat eur)
 5. cena – 100 € (slovom: sto eur)

Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje dve školy, ktoré získajú po 250 € každá za účasť na súťaži.

Vyhodnotenie súťaže bude 29.04.2016. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice a oznámené prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v prihlasovacom maili. Miesto a čas odovzdávania Cien bude zverejnené spolu s výsledkami súťaže na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice do 30.04.2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *