Ochrana obchodného tajomstva: Luxemburské predsedníctvo pečatí dohodu s Parlamentom

Luxemburské predsedníctvo dosiahlo 15. decembra 2015 predbežnú dohodu so zástupcami Európskeho parlamentu o spoločných pravidlách týkajúcich sa ochrany obchodného tajomstva a dôverných informácií spoločností EÚ. 
Dohodu potvrdil Výbor stálych predstaviteľov Rady na zasadnutí 18. decembra 2015.

Etienne Schneider, podpredseda vlády a minister hospodárstva Luxemburska, pogratuloval inštitúciám EÚ k vynikajúcej spolupráci a  úspešnému výsledku a uviedol: „V súčasnosti existuje v členských štátoch veľká rôznorodosť systémov a definícií v oblasti zaobchádzania s obchodným tajomstvom a jeho ochrany. Tento nový nástroj prinesie právnu jasnosť a rovnaké podmienky pre všetky európske podniky. Pomôže tiež zvýšiť ich záujem o rozvoj výskumných a inovačných činností“.

Cieľom smernice, v ktorej sa stanovujú spoločné opatrenia proti neoprávnenému získaniu, využitiu a sprístupneniu obchodného tajomstva, je zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu.

Okrem toho má mať odrádzajúci účinok proti nezákonnému sprístupneniu obchodného tajomstva bez toho, aby sa ohrozili základné práva a slobody alebo verejné záujmy, akými sú napríklad verejná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa, verejné zdravie, ochrana životného prostredia a mobilita pracovníkov.

Ochrana mediálnych vyšetrovaní

Hoci sa v smernici stanovujú opatrenia na zabránenie sprístupnenia informácií s cieľom chrániť dôvernosť obchodného tajomstva, nové opatrenia plne zabezpečujú, aby sa investigatívna žurnalistika mohla vykonávať bez akýchkoľvek nových obmedzení, a to aj pokiaľ ide o ochranu novinárskych zdrojov.

Smernica je v súlade s Chartou základných práv EÚ, ktorá chráni slobodu a pluralitu medií.

Mobilita zamestnancov

V smernici sa neustanovujú žiadne obmedzenia pre pracovníkov v ich pracovných zmluvách, kde sa aj naďalej bude uplatňovať vnútroštátne právo. Preto sa nijako nebude obmedzovať využívanie skúseností a zručností, ktoré zamestnanci čestne získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania.

Okrem toho nebude uplatňovaním nových podmienok ovplyvnená nezávislosť sociálnych partnerov a ich právo uzatvárať kolektívne zmluvy.

Oznamovatelia

Osoby konajúce v dobrej viere, ktoré odhalia obchodné tajomstvo v záujme ochrany všeobecného verejného záujmu, bežne známe ako „oznamovatelia“, budú požívať primeranú ochranu. Úlohou príslušných vnútroštátnych justičných orgánov bude posúdiť, či sprístupnenie obchodného tajomstva bolo potrebné na usvedčenie z pochybenia, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti.

Kompenzácia pre vlastníkov obchodného tajomstva

V súlade s novým právnym rámcom budú musieť členské štáty EÚ stanoviť opatrenia, postupy a prostriedky nápravy nevyhnutné na zabezpečenie dostupnosti nápravy podľa občianskeho práva v prípade nezákonného získania, využitia a sprístupnenia obchodného tajomstva.

Tieto budú musieť byť spravodlivé, účinné a odradzujúce. Nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné ani nesmú mať za následok neprimerané lehoty alebo bezdôvodné zdržania. Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov nepresiahne šesť rokov.

Vlastníci obchodného tajomstva budú oprávnení žiadať o prostriedky nápravy v prípade škody vzniknutej v dôsledku prípadov nezákonného privlastnenia dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo vydedukovať.

V prípade potreby bude dôvernosť obchodného tajomstva zachovaná počas súdnych konaní a po ich ukončení.

Ďalšie kroky

Po preskúmaní textu právnikmi lingvistami sa táto smernica predloží budúci rok na potvrdenie prostredníctvom hlasovania v Európskom parlamente.

Po uverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutí účinnosti budú mať členské štáty maximálne dva roky na to, aby zapracovali nové ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Súvislosti

Spoločnosti investujú do získavania, rozvoja a používania know-how a informácií. Táto investícia do intelektuálneho kapitálu má vplyv na ich konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť na trhu, a preto aj na ich výhody a motiváciu k pokračovaniu inovácie.

Toto hodnotné know-how a obchodné informácie, ktoré majú zostať dôverné, sú známe ako obchodné tajomstvo.

Zahŕňa širokú škálu informácií, ktoré presahujú rámec technologických poznatkov a zahŕňajú obchodné údaje, ako sú napríklad informácie o zákazníkoch a dodávateľoch, obchodných plánoch alebo výskume a stratégiách týkajúcich sa trhu.

Obchodné tajomstvo zohráva dôležitú úlohu pri ochrane výmeny znalostí medzi podnikmi, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky (MSP), a výskumnými inštitúciami v rámci vnútorného trhu v kontexte výskumu, vývoja a inovácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *