DPMK má záujem o prevádzkovanie trolejbusov

Vyhlásené verejné súťaže na nákup trolejbusov pre Košice neboli úspešné. Prioritou DPMK je preto rozširovanie ďalšieho druhu ekologickej dopravy – električiek.

Aj keď trolejbusová doprava tvorí z celkového dopravného výkonu iba 6 %, DPMK má záujem o prevádzkovanie tohto ekologického druhu dopravy. Pri obnove vozového parku trolejbusov sme však obmedzení financiami. Ďalší rozvoj trolejbusovej dopravy je možný iba v prípade, ak na nevyhnutné investície bude možnosť čerpať fondy EU. V Košiciach totiž potrebujeme nielen nové trolejbusy, ale predovšetkým investovať do trolejového vedenia aj meniarní, ide rádovo o desiatky miliónov EUR.

DPMK preto reagoval na každú zverejnenú výzvu vyhlásenú Ministerstvom životného prostredia SR v rámci Operačného programu  Životné prostredie, a Operačného cieľa Ochrana ovzdušia, žiadosťou o schválenie finančných prostriedkov určených na nákup ekologických trolejbusov.

V roku 2014 sme podali 3 žiadosti o nenávratný finančný príspevok na nákup trolejbusov, a v tejto súvislosti boli vyhlásené 3 verejné súťaže. Ako je všeobecne známe, prvá žiadosť bola pre pochybenie zo strany DPMK zamietnutá (v deň podania žiadosti ešte nebola vyhlásená verejná súťaž). Do tejto súťaže sa prihlásili traja záujemcovia – česká spoločnosť Škoda Electric, ktorá je takmer výhradným dodávateľom trolejbusov pre slovenský trh, ďalej litovská firma UAB  Vilnjus a spoločnosť A-Z Lokomat Zvolen. Pri druhej žiadosti sa do súťaže prihlásil už iba jeden uchádzač , Česká Škoda Electric. Pri tretej žiadosti sme neevidovali žiadneho uchádzača. V zmysle odporúčania riadiaceho orgánu boli preto súťaže zrušené a žiadosti neboli úspešné. 

TRHOVÉ PROSTREDIE PRE TROLEJBUSY

Konkurenčné trhové prostredie pre trolejbusy na Slovensku neexistuje. Na trhu je iba jeden dodávateľ s homologizovaným produktom, ktorý dodáva trolejbusy do všetkých dopravných podnikov prevádzkujúcich trolejbusovú dopravu – Škoda Electric Plzeň. Ďalším, menším výrobcom, sa vyplatí prejsť homologizačným procesom iba pri zákazkách s vyšším počtom vozidiel.

Pri súťažiach, ktoré sa financujú z prostriedkov Európskej únie, sa požadujú minimálne 2 ponuky. Akceptovanie jednej ponuky zo strany riadiaceho orgánu býva výnimočné.

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Okrem Košíc využívajú trolejbusy v mestskej hromadnej doprave aj v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline. Takmer vo všetkých týchto mestách – s výnimkou Bratislavy – tvoria trolejbusy väčšinový, v Banskej Bystrici napríklad takmer 100 % podiel na celkových dopravných výkonoch.

Názov

BA

ZA

BB

KE

PO

Počet trolejbusov

149

42

29

18

45

Počet vozidiel celkom

838

85

40

353

108

Podiel trolejbusov v % na celkovom počte

17,78

49,41

72,50

5,10

41,67

Vozkm trolejbusov v tis. km

5 826

1 788

1 038

851

1 966

Celkove vozkm v tis. km

44 163

3 517

1 131

15 715

4 512

Podiel trolejbusovej trakcie na výkonoch v %

13,19

50,84

91,78

5,42

43,57

Počet trolejbusových liniek

17

8

8

2

8

Počet liniek celkom

125

19

8

61

44

Podiel trolejbusových liniek na celkovom počte v %

13,60

42,11

100,00

3,28

18,18

Zdroj: Ročenka Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy za rok 2014

Skutočne porovnávať však môžeme Košice iba s Bratislavou, pretože len v týchto mestách prevádzkujú dopravné podniky tri trakcie – okrem autobusov a trolejbusov aj električky

Bratislava

Počet prepravených osôb 2014 v tis

Podiel v % rok 2014

Dĺžka tratí v km

Električky

64 068

25,78

38.6

Autobusy

153 720

61,84

610,2

Trolejbusy

30 769

12,38

48,6

Zdroj: Výročná správa DPMB za rok 2014

Pri porovnávaní v prípade Dopravného podniku mesta Košice uvádzame aj rok 2013, pretože počty osôb prepravených jednotlivými trakciami výrazne zmenili výluky, ktoré sa v košickej MHD začali v druhej polovici roka 2014. Počas výluk trolejbusy nejazdili vôbec, zredukoval sa aj počet električkových liniek, naopak počet autobusov narástol

Košice

Počet prepravených osôb 2014 v tis

Podiel v %

Počet prepravených osôb 2013

Podiel v %

Dĺžka tratí v km

Električky

23 605

28,15

25 233

28.4

33,7

Autobusy

55 208

65,83

56 158

63,21

179,1

Trolejbusy

5 055

6,02

7 447

8,39

13,1

Zdroj: Výročná správa DPMK za rok 2014

Aj z tohto porovnania je jasné, že prevádzka trolejbusovej dopravy nie je pre DPMK prioritou. Nevyhnutné investície do trolejového vedenia, meniarní a nových trolejbusov sú pri 13 kilometroch trolejbusových tratí, 2 linkách a iba  6 % podiele na dopravných výkonoch nerentabilné. Naša spoločnosť chce preto preferovať ďalšiu ekologickú formu dopravy – električkovú.

V Košiciach sa za takmer 75 miliónov eur zrekonštruovali električkové trate aj uzly, za ostatné 2 roky sme vozový park rozšírili o 33 nových električiek. Zámerom DPMK je integrácia dopravy, a to predovšetkým skracovaním autobusových liniek a vytváraním prestupných uzlov na električkových zastávkach. Súbežné trasy električiek a autobusov sú totiž nežiaduce nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska, preto v tomto prípade dostane prednosť ekologická električková doprava.

Utlmiť prevádzku trolejbusov odporúča aj Stratégia rozvoja dopravy, ktorú si dalo vypracovať mesto Košice. Autori dokumentu odporúčajú pripraviť pre Košice projekt duobusov – teda vozidiel, ktoré sú poháňané alternatívnym pohonom napr. akumulátorovým, resp. dieselovým. Vo väčšej miere by sa mali využívať aj elektrobusy, ktorých má DPMK 5.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *