Jednotný digitálny trh pre Európu: Komisia stanovuje 16 iniciatív na jeho realizáciu

Brusel, 06 máj 2015 – Internet a digitálne technológie menia náš svet – vo všetkých oblastiach života, v každej oblasti podnikania. Európa musí využiť digitálnu revolúciu a poskytnúť občanom a podnikom príležitosti v digitálnom odvetví. Ako? Využitím sily jednotného trhu EÚ. Komisia dnes predstavila podrobné plány na vybudovanie jednotného digitálneho trhu, čím spĺňa jednu zo svojich hlavných priorít.

V súčasnosti prekážky online spôsobujú, že občania sa nedostanú k tovaru a službám: Len 15 % nakupuje cez internet z inej krajiny EÚ; internetové spoločnosti a začínajúce podniky nemôžu v plnej miere využívať výhody online príležitosti na rast: len 7% MSP realizuje cezhraničný predaj. A napokon, podniky a vlády nevyužívajú výhody digitálnych nástrojov naplno. Cieľom jednotného digitálneho trhu je odstrániť regulačné obmedzenia a konečne vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov len jeden. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky nových pracovných miest.

Stratégia v oblasti jednotného digitálneho trhu prijatá dnes zahŕňa súbor cielených opatrení, ktoré majú byť predložené do konca budúceho roka (pozri prílohu). Stojí na troch pilieroch: 1) lepšom prístupe spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám v celej Európe; 2) vytváraní vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb; 3) maximalizácii rastového potenciálu digitálneho hospodárstva.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Dnes budujeme základy digitálnej budúcnosti Európy. Chcem vidieť celokontinentálne telekomunikačné siete, digitálne služby, ktoré prekračujú hranice štátov, a vlnu európskych inovatívnych začínajúcich podnikov. Chcem, aby kdekoľvek v Európe všetci spotrebitelia využívali najlepšie ponuky a každý podnik mal prístup na čo najväčší trh. Presne pred rokom som sľúbil, že jednotný digitálny trh bude jednou z mojich hlavných priorít. A dnes tento sľub plníme. 16 opatrení našej stratégie v oblasti jednotného digitálneho trhu pomôže prispôsobiť jednotný trh digitálnemu veku.“

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Naša stratégia je ambiciózny a potrebný program iniciatív, ktorý sa zameriava na oblasti, v ktorých môže EÚ dosiahnuť skutočné výsledky. Pripravujú Európu tak, aby mohla využívať výhody digitálnej budúcnosti. Poskytnú ľuďom a spoločnostiam online slobodu s cieľom plne profitovať z obrovského vnútorného trhu Európy. Tieto iniciatívy sú vzájomne prepojené a navzájom sa podporujú. Je potrebné ich čo najskôr realizovať, aby výraznejšie prispeli k tvorbe pracovných miest a rastu. Táto stratégia je našim východiskovým bodom, nie cieľom.“

Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther H. Oettinger povedal: „Naše hospodárstva a spoločnosti sa digitalizujú. Budúca prosperita bude vo veľkej miere závisieť na tom, ako tento prechod zvládneme. Európa má silné stránky, na ktorých môže stavať, ale má aj čo doháňať, konkrétne musí zabezpečiť, aby sa jej odvetvia prispôsobili a jej občania v plnej miere využili potenciál nových digitálnych služieb a tovaru. Musíme sa pripraviť na modernú spoločnosť a predložiť návrhy, v ktorých budú vyvážene zohľadnené záujmy spotrebiteľov a priemyslu.“

Stratégiou v oblasti jednotného digitálneho trhu sa stanovuje 16 kľúčových opatrení v rámci 3 pilierov, ktoré Komisia predloží do konca roka 2016:

I. pilier: Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám v celej Európe

Komisia navrhne:
1. pravidlá, ktoré zjednodušia cezhraničný elektronický obchod. To zahŕňa harmonizované pravidlá EÚ týkajúce sa zmlúv a ochrany spotrebiteľov pri nákupe cez internet: či ide o fyzický tovar, ako je nábytok alebo obuv; alebo digitálny obsah, ako sú elektronické knihy alebo aplikácie. Spotrebitelia budú mať prospech zo širšej škály práv a ponúk a podniky budú ľahšie predávať do iných krajín EÚ. Tento krok posilní dôveru v cezhraničný nákup a predaj.
2. rýchlejšie a konzistentnejšie presadzovanie pravidiel týkajúcich sa spotrebiteľov prostredníctvom preskúmania nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa.
3. efektívnejšie a cenovo prístupné doručovanie balíkov. V súčasnosti 62 % spoločností, ktoré sa snažia predávať cez internet, uvádza, že prekážku predstavujú príliš vysoké náklady na doručovanie balíkov.
4. odstránenie neodôvodneného geografického blokovania – diskriminačnej praxe používanej na obchodné účely, keď internetoví predajcovia blokujú spotrebiteľom prístup na webovú stránku z dôvodu ich geografickej polohy alebo ich presmerujú na miestny obchod s odlišnými cenami. Takéto blokovanie znamená, že napríklad v prípade autopožičovní môžu zákazníci v jednom konkrétnom členskom štáte zaplatiť za ten istý prenájom auta v rovnakej destinácii viac.
5. identifikáciu potenciálnych problémov týkajúcich sa hospodárskej súťaže, ktoré ovplyvňujú európske trhy v oblasti elektronického obchodu. Komisia dnes začala v Európskej únii protimonopolné preskúmanie týkajúce sa hospodárskej súťaže v odvetví elektronického obchodu.
6. moderné, európskejšie autorské právo: do konca roku 2015 budú predložené legislatívne návrhy s cieľom zmenšiť rozdiely medzi vnútroštátnymi režimami autorských práv a umožniť širší prístup k dielam na internete v celej EÚ, a to aj prostredníctvom ďalších harmonizačných opatrení. Cieľom je zlepšiť prístup ľudí ku kultúrnemu obsahu na internete a podporiť tak kultúrnu rozmanitosť. Súčasne sa vytvoria nové obchodné príležitosti pre umelcov i tvorcov obsahu. Komisia chce najmä zabezpečiť, aby používatelia, ktorí kupujú filmy, hudbu alebo výrobky doma, ich mohli využívať aj pri cestovaní po celej Európe. Komisia sa bude tiež zaoberať úlohou internetových sprostredkovateľov vo vzťahu k dielam chráneným autorským právom. Posilní to presadzovanie legislatívy v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na obchodnej úrovni.
7. preskúmanie smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii s cieľom posúdiť, či by sa mal jej rozsah pôsobnosti rozšíriť na vysielateľov online vysielania, a preskúmať, ako posilniť cezhraničný prístup k vysielacím službám v Európe.
8. znižovanie administratívnej záťaže podnikov, ktorej čelia z dôvodu rôznych režimov DPH: aby predajcovia fyzického tovaru aj do iných krajín využívali výhody jednotnej elektronickej registrácie a platby; a so spoločným prahom DPH, ktorý pomôže menším podnikom pri internetovom predaji.

II. pilier: Vytváranie vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb

Komisia:
9. predloží ambicióznu reformu pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií. Tá zahŕňa účinnejšiu koordináciu spektra a spoločné celoeurópske kritériá na prideľovanie frekvenčného spektra na vnútroštátnej úrovni; vytváranie stimulov pre investície do vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia; zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých aktérov trhu, tradičných aj nových; a vytvorenie účinného inštitucionálneho rámca.
10. preskúma aj rámec pre audiovizuálne médiá s cieľom prispôsobiť ho požiadavkám 21. storočia, so zameraním na úlohy rôznych účastníkov trhu pri propagácii európskych diel (prevádzkovatelia televízneho vysielania, poskytovatelia audiovizuálnej služby na požiadanie atď.). Taktiež bude hľadať možnosti, ako prispôsobiť existujúce pravidlá (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) novým obchodným modelom distribúcie obsahu.
11. bude komplexne analyzovať úlohu internetových platforiem (vyhľadávače, sociálne médiá, obchody s aplikáciami atď.) na trhu. To bude zahŕňať otázky ako napríklad netransparentnosť výsledkov vyhľadávania a cenových politík, využívanie získaných informácií, vzťahy medzi platformami a dodávateľmi a presadzovanie vlastných služieb v neprospech konkurencie – do takej hĺbky, do akej sa nimi právne predpisy hospodárskej súťaže zatiaľ nezaoberajú. Bude tiež skúmať spôsoby, ako čo najlepšie bojovať s nezákonným obsahom na internete.
12. posilní dôveru a bezpečnosť v oblasti digitálnych služieb, najmä pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov. Na základe nových pravidiel EÚ na ochranu údajov, ktoré majú byť prijaté do konca roka 2015, Komisia preskúma smernicu o súkromí v elektronických komunikáciách.
13. navrhne partnerstvo so zástupcami dotknutého odvetvia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pokiaľ ide o technológie a riešenia bezpečnosti na internete.

III. pilier: Maximalizácia rastového potenciálu digitálneho hospodárstva

Komisia:
14. navrhne „Európsku iniciatívu voľného toku údajov“ s cieľom podporovať voľný pohyb údajov v Európskej únii. Nové služby sú niekedy brzdené obmedzeniami súvisiacimi s prístupom k údajom alebo s tým, kde sa údaje nachádzajú. Ide pritom o obmedzenia, ktoré často nemajú nič spoločné s ochranou osobných údajov. Táto iniciatíva sa nimi bude zaoberať a podporí tak inovácie. Komisia začne aj európsku iniciatívu cloud computingu týkajúcu sa certifikácie služieb cloud computingu, zmeny poskytovateľov služieb cloud computingu a „ výskumného cloudu“.
15. stanoví priority pre normy a interoperabilitu v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre jednotný digitálny trh, ako napríklad elektronické zdravotníctvo, plánovanie dopravy alebo energetika (inteligentné meracie systémy).
16. podporí inkluzívnu digitálnu spoločnosť, v ktorej občania majú vhodné zručnosti, aby využili možnosti internetu a zvýšili svoje šance nájsť si zamestnanie. Nový akčný plán elektronickej verejnej správy tiež prepojí obchodné registre v Európe, zabezpečí, aby rôzne vnútroštátne systémy navzájom fungovali a aby podniky a občania nemuseli oznamovať verejnej správe svoje údaje viac ráz.

Orgány verejnej správy tak nebudú viac požadovať informácie, ktoré už majú. Táto „ jednorazová“ iniciatíva zníži byrokratickú záťaž a do roku 2017 potenciálne ušetrí približne 5 miliárd EUR ročne.

Zavedenie elektronického verejného obstarávania a interoperabilných elektronických podpisov sa urýchli.

Ďalšie kroky

Projektový tím jednotného digitálneho trhu začne realizovať tieto rôzne opatrenia do konca roka 2016. S podporou Európskeho parlamentu a Rady by sa jednotný digitálny trh mal dokončiť čo najskôr. Jednotný digitálny trh bude na programe zasadnutia Európskej rady 25. – 26. júna.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_sk.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *