Bratislava zvieratám v núdzi znovu ubrala

V novej zmluve medzi OZ Sloboda zvierat a magistrátom hl. mesta o poskytovaní asanačných služieb na území h.m., pribudlo niekoľko zmien v neprospech túlavých a zranených zvierat. Od septembra t.r. magistrát požaduje, aby každé zatúlané/ zranené zviera na území mesta hlásila verejnosť centrálnemu dispečingu Mestskej polície (MsP) na t. č. 159, a nie priamo útulku. MsP následne zašle mailovú objednávku na odchyt Slobode zvierat, a až potom môžu pracovníci útulku vykonať výjazd. Proces záchrany zvierat sa tým komplikuje a spomaľuje.

Podľa zmluvy je Sloboda zvierat, o.z. povinná zabezpečovať odchyt a zber všetkých zabehnutých, zranených a uhynutých zvierat v intraviláne mesta a umiestňovať zabehnuté a zranené zvieratá do karantény. Mesto zmluva zaväzuje na tieto služby prispievať podľa reálneho počtu úkonov.

Od októbra zaviedlo vedenie magistrátu h.m. ďalšie zmeny:

1. Magistrát dal MsP zákaz asistovať pri monitoringu nahlásených zvierat. Znamená to, že MsP nebude v budúcnosti súčinná pri monitorovaní nahláseného zvieraťa v teréne. Množstvo zranených/ opustených zvierat zostane dlhší čas bezprizorných a v ohrození života. Zranené/ túlavé zviera môže zároveň predstavovať ohrozenie pre obyvateľstvo.

V septembri zrealizovala Sloboda zvierat na území h.m. 186 odchytov, zvieratá umiestnila do svojej karantény a následne do útulku, kde strávia v priemere 3 mesiace so zabezpečenou dennou a veterinárnou starostlivosťou. Predsedníčka SZ, P. Dugovičová: „Za to, že sa v septembri podarilo pomôcť toľkým zvieratám, ďakujeme aj hliadkam MsP. Okrem zaslania objednávky vykonali vždy aj výjazd priamo k zvieraťu a pomohli ho monitorovať až do príchodu našich pracovníkov.“

Od októbra na základe nariadenia riaditeľa kancelárie primátora vykonáva MsP už len administratívne vystavenie objednávok na odchyt, v ktorých často chýbajú základné informácie nevyhnutné pre úspešný odchyt, napr. kontakt na nahlasovateľa. Výsledkom je zvýšenie počtu neúspešných výjazdov a pokles zachránených zvierat až o 45 %. P. Dugovičová: „Zvieratá migrujú a bez súčinnosti hliadky MsP a kontaktu na nahlasovateľa, aby sme mohli informácie o polohe zvieraťa aktualizovať či spresniť, je záchrana oveľa ťažšia.“

2. Magistrát vydal zákaz prijímania mačiek do útulku. Výnimku tvoria iba ferálne (voľnežijúce) mačky, ktoré majú byť na základe písomnej objednávky od občanov zaradené do poradovníka na sterilizáciu vydaného magistrátom. U týchto žiada magistrát od Slobody zvierat ihneď zrealizovať kastráciu a do nasledujúceho dňa vypustiť zviera do pôvodného prostredia. Výnimku nemajú ani zranené zvieratá a mláďatá, napriek tomu, že kastráciu u nich nie je možné vykonať.

Mesačne prijme útulok Polianky cca 50 mačiek, z toho len 1/4 tvoria ferálne mačky, ostatné sú mačatá bez matiek, zranené a choré mačky a zabehnuté domáce mačky neschopné prežiť na ulici, ktorým útulok hľadá pôvodný/nový domov. Tieto mačky sú odkázané na dlhodobú starostlivosť a absolvujú všetky úkony, ktoré je veterinár v zmysle veterinárneho zákona o karanténach povinný vykonať, a v útulku ostávajú v priemere 2 mesiace. P. Dugovičová: „Väčšina mačiek prijatých do útulku potrebuje dlhodobú, nákladnú starostlivosť: ošetrenie, liečbu, očkovania, operácie, mačiatka sú odkázané na intenzívnu starostlivosť, ide tu o záchranu životov. Iba na veterinárne úkony spojené s liečbou mačiek sme minuli za mesiac september 1500 Eur. Magistrát to však nezaujíma. Ako si máme vysvetliť skutočnosť, že si súčasné vedenie mesta nenašlo za 4 roky čas na návštevu útulku, aby videli jeho denný chod a problémy súvisiace so záchranou zvierat?“

3. Na nálezcom DONESENÉ zviera magistrát nebude prispievať a žiada, aby poplatok zaplatil nálezca. Na každé odchytené zviera nahlásené cez MsP, magistrát podľa zmluvy prispieva. Na prípady, kedy občan nájde zatúlané/ zranené zviera a na vlastné náklady ho privezie do útulku, magistrát prispievať nebude. P. Dugovičová: Sme veľmi vdační občanom, ktorým osud zvierat v núdzi nie je ľahostajný. Často urobia všetko preto, aby zvieraťu zachránili život – privezú ho do útulku, informujú sa o jeho liečbe… Nepovažujeme za morálne žiadať od nich akýkoľvek poplatok za službu, ktorú má povinnosť platiť mesto.“

4. Na ZVIERA S ČIPOM magistrát nebude prispievať. V praxi aj napriek čipu často nie je možné zistiť majiteľa zvieraťa. Najčastejšie dôvody: chýba registrácia čipu v centrálnom registri zvierat, v registri je uvedená nesprávna, neexistujúca adresa, neaktuálny telefónny kontakt, majiteľovi sa nedá dovolať, informuje zamestnancov útulku, že si po zviera príde neskôr alebo že o zviera nemá záujem a vzdáva sa ho. Všetky tieto zvieratá ostávajú v dlhodobej starostlivosti útulku.

P. Dugovičová: „Nové podmienky zo strany súčasného vedenia magistrátu nás opäť presviedčajú, že magistrátu na skutočnej pomoci zvieratám v núdzi záleží čoraz menej. Magistrát je hluchý k jasným argumentom a spolieha sa na súcit neziskovej organizácie a našich podporovateľov. Vedia, že mačiatka či choré zvieratá nevyhodíme ani za likvidačných podmienok zo strany mesta, na mrazivú ulicu!

Pýtame sa: dokedy budú občania a Sloboda zvierat doplácať na zlé hospodárenie mesta? Dokedy sa budeme spoliehať na dobročinnosť obyvateľov hlavného mesta a tejto krajiny? Veď len vďaka darom verejnosti sa podarilo vybudovať najväčšie karanténne a útulkové zariadenie na Slovensku a len vďaka nim sme útulok nemuseli do dnešného dňa zatvoriť.“

KONIEC

Sloboda zvierat, o.z. vykonáva asanačnú službu pre hlavné mesto od r. 1995. V Bratislave prevádzkuje karanténu a útulok s kapacitou 300 zvierat, ktorú vybudovalo o.z. výlučne z darov bratislavskej a širšej verejnosti. V r. 2013 prijal bratislavský útulok 3061 zvierat (70 divožijúcich), nový domov formou adopcie našli 2371 zvieratám, pôvodnému majiteľovi bolo vrátených 561 zvierat (viac).

Informácie: P. Dugovičová, 0903 403 247, slobodazvieratba@gmail.com, www.slobodazvierat.sk

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*