Strategický projekt CluStrat prezentoval svoje úspechy na záverečnej konferencii v Benátkach

Počas záverečnej konferencie, ktorá sa konala 18. septembra 2014 v Benátkach, konzorcium projektu CluStrat prezentovalo dosiahnuté výsledky za prítomnosti takmer 120 účastníkov z rôznych krajín. „Pri spustení projektu pred tromi rokmi sme vstúpili takpovediac do neznáma. Dnes môžeme povedať, že všetci partneri prispeli k dosiahnutým výsledkom, ktorých úspechy teraz slávime,“ povedala Dr. Petra Puchner, generálna riaditeľka Steinbeis-Europa-Zentrum, ktorá projekt koordinuje.

Rozvíjajúce odvetvia

V troch zadefinovaných rozvíjajúcich sa odvetviach, ktorými sú aktívne a zdravé starnutie, zelená ekonomika a udržateľná mobilita, projekt CluStrat vyvinul a otestoval nové možnosti, ktoré sa vytvárajú v oblasti klastrových politík a inovácií. Dopad projektu sa postupne stáva viditeľným takmer v každom regióne, ktorý bol do projektu zapojený. Projekt pomohol zvýšiť v jednotlivých regiónoch povedomie o nových príležitostiach, vyplývajúcich z rozvíjajúcich sa odvetví, pričom práve klastre môžu zohrávať sľubnú úlohu pri využívaní týchto príležitostí. Dopad projektu je však rôznorodý, odráža regionálne rozdiely v rámci strednej Európy.

Potenciál klastrov

Odborníci z oblasti klastrových politík navrhli nové prístupy, ako aktivovať potenciál klastrovvzhľadom na novovznikajúce odvetvia. Tieto prístupy boli pretavené do nových opatrení, ktoré sa testovali v niekoľkých pilotných aktivitách. Napríklad, rozvinula a implementovala sa spoločná metodika založenia nových klastrov, čo bude viesť k vzniku nových klastrov a k spolupráci v rámci niektorých stredoeurópskych regiónov. Takto bol napríklad založený nový klaster v Česko-Moravsko-Sliezskom kraji. V regióne Karlovy Vary sa vytvorili podmienky na založenie klastra v oblasti kúpeľníctva a balneológie, zatiaľ čo na Slovensku vzniklo tzv. Európske inovačné partnerstvo v oblasti poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti.

Spolupráca medzi sektormi

Okrem toho vznikli nové formy spolupráce medzi rôznymi sektormi a tiež v rámci klastrov. Ako jeden z príkladov možno uviesť vznik nového medzisektorového klastra v oblasti inteligentných domov a bývania v talianskych regiónoch Veneto, Piemonte a Friuli-Venezia Giulia. V Baden-Württembergu projekt viedol k zavedeniu novej priemyselne riadenej medziodvetvovej platformy v oblasti inteligentných domov a bývania prostredníctvom Ministerstva financií a ekonomiky Baden-Württemberg. Počas európskych veľtrhov, vrátane veľtrhov MEDICA v Düsseldorfe a IFAT v Mníchove boli prostredníctvom účasti rakúskych, nemeckých a maďarských klastrov testované nadnárodné formáty kooperačných podujatí C2C (client to client). Partneri z regiónov Saska, Horného Sliezska, Horného Rakúska, Slovenska a Friuli-Venzia-Giulia zasa iniciovali vytvorenie strategického partnerstva pre ľahké, pokročilé materiály a systémy človek-stroj.
Vytvoril sa systematický a prierezový prístup v klastrovej politike, ktorý sa postupne ujal v jednotlivých regiónoch a ktorý ide ruka v ruke so stratégiami inteligentnej špecializácie a podporuje ich efektívnu implementáciu.

„Posilnenie novovznikajúcich odvetví, ktoré boli zadefinované počas trvania projektu CluStrat – teda aktívneho starnutia, zelenej ekonomiky a udržateľnej mobility – a zároveň aj tradičných výrobných odvetví, ktoré sú aj v súčasnosti charakteristické pre oblasť strednej Európy, znamená rozvíjať nové a viac konkurencieschopné koncepty klastrov. Musia byť založené na stratégiách inteligentnej špecializácie, (smart specialization strategies), ktoré umožňujú vzájomné prepájanie tradičných výrobných odvetví s technologickými a inovatívnymi odvetviami. Projekt CluStrat bol skvelou príležitosťou na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi partnermi. Stáva sa taktiež testovacou základňou pre nový regionálny zákon o klastroch, ktorý je schopný účinnejšie podporovať inovácie a predvídať nové trendy,“ uviedol Antonio Bonaldo, riaditeľ oddelenia pre výskum a inovácie Regiónu Veneto.

Základné informácie

Projekt Clustrat je strategický inovačný projekt realizovaný v rámci programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Konzorcium tvorí 18 organizácií z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Trojročný projekt sa začal v októbri 2011 a je koordinovaný Steinbeis-Europa-Zentrum v úzkej spolupráci a za finančnej podpory Ministerstva financií a ekonomiky Baden-Württemberg.

Ďalšie informácie: www.clustrat.eu
Zúčastnené organizácie
Kontakt: dubrovayova@sbagency.skpolacek@sbagency.sk

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*