Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /ďalej len „úrad“/ na základe údajov zdravotných poisťovní evidoval 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015. Uvedené prihlášky úrad posúdil a akceptoval 89 633 z nich. 3 437 prihlášok nebolo akceptovaných z dôvodu rôznych chýb, napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni /duplicitné prihlášky/, späťvzatie prihlášky, chyba v mene alebo priezvisku poistenca a podobne.

Poistenec, ktorý od 1. januára 2015 zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný do 8 dníod zmeny:

– preukázateľne vrátiť preukaz poistenca (aj európsky preukaz zdravotného poistenia, ak mu bol vydaný) svojej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni, pri nesplnení tejto povinnosti mu hrozí pokuta od úradu až do výšky 165 eur,

– oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi, za nesplnenie povinnosti mu môže úrad uložiť pokutu až do výšky 331 eur,

Poistenec je povinný oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne aj poskytovateľovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (hoci zákon neurčuje lehotu na toto oznámenie, poistenec by tak mal urobiť čo najskôr, aby poskytovateľ zasielal údaje do správnej zdravotnej poisťovne; úrad za toto porušenie nemá oprávnenie ukladať pokuty).

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne vykázať novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *