V Liečebno-výchovnom sanatóriu Košice-Barca sa realizuje projekt protidrogovej prevencie podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom ,,Spoločne proti drogám“.

13. decembra 2016 Jana 0

Liečebno-výchovné sanatórium je špeciálne školské zariadenie, kde sa vzdelávajú deti s ADHD, teda hyperaktívne, impulzívne, ktoré sa ťažko sústredia, deti s poruchami učenia ako je dyslexia, dysgrafia, aj deti s emočnými problémami, ktoré ťažšie prekonávajú záťaž a ovládajú svoje emócie. Tieto deti sú rizikovou skupinou z hľadiska náchylnosti pre experimentovanie s drogami a rozvoj závislosti. Ich ťažkosti spôsobujú, že žijú neustále pod tlakom náročných situácií v školskom aj rodinnom prostredí, dokonca aj pri hre s rovesníkmi. Prežili opakované neúspechy v škole, časté odmietanie rovesníkmi a nepochopenie zo strany blízkych ľudí. Ťažkosti dieťaťa majú dopad na celú rodinu, rodičia často prežívajú výchovnú bezmocnosť, čo negatívne pôsobí na ich vzťahy, citovú blízkosť a odolnosť členov rodiny.